Освітні програми.

/Files/images/печать1.jpg

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Освітня програма для 1-4-х класів спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва (далі Освітня програма СШ №202) розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою провадження Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» та на виконання рішення колегії Міністерства освіти і наук України (протокол №2/2-2 від 22.02.2018). Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №268 від 21.03.2018 р. «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» та наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», рішенням педагогічної ради школи від 16.05.2018 р. №8 обрано «Типову освітню програму розроблену під керівництвом Савченко О.Я.» (НУШ-1).

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвиткута потребдітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

В Освітній програмі для 1-4 класів СШ №202 визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програмупобудовано із врахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність,здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожногоздобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичкахта їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формавальному та підсумковому (тематичному і завершальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей;вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньню програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності школи та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Освітня програма зорієнтована на роботу школи за 5-денним навчальними тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальний план для 1-4-х класів складений на основі типових навчальних планів Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко (НУШ-1). Для 1-4-х класів навчальний план складено із зазначенням тижневої кількості годин для вивчення навчальних предметів ( з розрахунку 35 робочих тижнів на рік.

Навчальний план для 1-х класів складений з урахуванням гранично-допустимого тижневого навантаження учня 20 год., для 2-х – 22 год., для 3-4-х– 23 год. Години фізичної культури в 1-4 класах не враховуються при призначенні гранично допустимого навантаження.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами).

Особливості організації освітнього процесу.

Мистецька освітня галузь в 1-4-х класах реалізується чарез навчальні предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням спільного засідання педагогічної ради (протокол №17 від 10.06.2021) конкретизовано варіативну складову навчального плану:

За рахунок 1 години варіативного складника заплановано збільшення до 8 годин на вивчення предмету «Навчання грамоти» мовно-літературної освітньої галузі в 1 класі та предмету математики математичної освітньої галузі до 5 годин в 2 класі.

За рахунок 1 год. варіативного складника в 3-х класах заплановоно проведення індивідуальних консультацій з української мови, в 4-х – математики.

Предмети інваріативної складової, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися концентровано, а саме:

Українська мова (2, 3, 4 клас) – у кількості 4 години у І семестрі та 3 години у ІІ семестрі;

Читання (2 клас) – у кількості 3 години у І семестрі та 4 години у ІІ семестрі.

Літературне читання (3, 4 клас) – у кількості 3 години у І семестрі та 4 години у ІІ семестрі.

Навчальні плани 1-4 класів подано у додатку 1.

Директор школи Ірина ПЕСКОВА

Додаток 1

Навчальний план для учнів 1-4-хкласів

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

1-А,Б,В клаcи

2-А,Б,В класи

3-А,Б,В класи

4-А,Б,В класи

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Навчання грамоти

Українська мова

Читання

Літературне читання

7+13,5

3,53,53,53,53,5

Іншомовна

Англійська мова

2

3

3

3

Математична

Математика

4

4+1

5

5

«Я досліджую світ» (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’я- збережувальна галузі)

Я досліджую світ

3

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

1

Інформатична

Інформатика

-

1

1

1

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

3

3

Усього

22+1

24+1

25

25

Варіативний складник

Індивідуальні консультації

Українська мова

-

-

1

-

Математика

-

-

-

1

Загальна кількість навчальних годин

20+3

22+3

23+3

23+3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (за санітарними нормами)

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

26

26

Директор школи Ірина ПЕСКОВА


/Files/images/печать2.jpg

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Освітня програма спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва ІІ ступеня (базова середня освіта) (далі – Освітня програма) розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», на виконання статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та базується на Типовій освітній програмі закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України № 405 від 20.04 2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» та наказу Міністерства освіти і науки України № 905 від 06.08.2014 року «Про завершення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» у початковій школі та впровадження педагогічної технології «Росток» у загальноосвітніх навчальних закладах».

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма школи базової середньої освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

На основі освітньої програми школи, складено та затверджено навчальний план школи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» навчальний план школи для ІІ ступеня (базової середньої освіти) складено:

№ додатку навчального плану

Класи

Примітка

Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України

1.

5-А, 5-Б, 5-В,

6-А, 6-Б,

7-А, 7-Б, 7-В,

8-Б, 8-В, 9-Б

з 5-денним режимом занять,

педагогічна технологія «Росток»

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, що працюють за педагогічною технологією «Росток», затверджені наказом МОН України від 06.08.2014 № 905 (Додаток 3. Таблиця 3)

2.

8-А, 9-А

з 5-денним режимом занять,

з українською мовою навчання і поглибленим вивченням математики

Навчальний план класів з поглибленим вивченням окремих предметів затверджений наказом МОН України від 20.04.2018 №405 (Таблиця 8 до Типової освітньої програми)

3.

9-В

з 5-денним режимом занять,

з навчанням українською мовою

Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою затверджений наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 (Таблиця 1 до Типової освітньої програми)

Особливості організації освітнього процесу.

У 8-А та 9-А класах запроваджено поглиблене вивчення математики.

5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-Б, 8-В, 9-Б класи навчаються за науково-педагогічним проектом «Росток».

Навчальний план складено з урахуванням гранично-допустимого навчального навантаження учнів встановленого відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

Години фізичної культури в 5 – 9 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами).

Порядок вивчення окремих предметів

В 5-х класах запроваджено вивчення інтегрованого курсу «Мій Київ» (наказ ГУОН від 05.09.2001 № 192 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ»).

Освітня галузь «Мистецтво» в 5-7-х класах вивчається окремими навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5-х класах вивчається курс «Історія України» (Вступ до історії); у 6-х – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення та на підставі рішення ПЦМК вчителів фізичної культури (протокол № 3 від 03.06.2021) обрано такі модулі для вивчення предмету «Фізична культура»: легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол.

В 5-6 класах, що навчаються за науково-педагогічним проектом «Росток» продовжується вивчення інтегрованого навчального предмета «Навколишній світ», який реалізує завдання предметів «Природознавство» та «Географія» відповідної галузі «Природознавство».

Навчальними планами передбачено збільшення часу на вивчення природничо-математичних предметів та за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення з 6-го класу факультативного курсу «Елементи теорії ймовірностей» у класах, що навчаються за науково-педагогічним проектом «Росток».

У класах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», за рахунок загального навчального навантаження збільшено гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують норм, встановлених Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

Інформація про реалізацію варіативної складової навчального плану.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної ради (протокол №17 від 10.06.2021) конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні, групові та факультативні заняття.Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

За рахунок годин варіативної складової заплановано:

- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової

Клас

Предмет

Кількість годин

8-А

9-А

Алгебра

3

3

передбачено години на:

-курси за вибором

Клас

Предмет

Кількість годин

Програма

5-А,Б,В

Мій Київ

0,5

Програма курсу «Мій Київ» (Автор Комаров Ю.С., учитель історії Києво-Печерського ліцею «Лідер» №171) 2011р.

-Факультативи

Клас

Предмет

Кількість годин

Програма

6-А,Б

7-А,Б,В

8-Б,В

9-Б

Елементи теорії ймовірностей

1

1

1


1

Програма курсу «Основи теорії ймовірностей» Л.М. Рибалова. 2011р.

Підручник «Елементи теорії ймовірностей», Автори: Г.В., Дорофєєва, Л.Г. Петерсон.

-індивідуальні заняття:

Клас

Предмет

Кількість годин

5-А,Б,В

6-А,Б

Математика

Математика

1

0,5

8-А, 9-В

Алгебра

1

9-В

Геометрія

1

9-А,В

Хімія

1

8-А

Фізика

0,5

8-А, 8-Б,
8-В

Географія

1

8-Б, 8-В

Українська мова

0,5

Розподіл навчальних годин розміщено в додатках 1, 2, 3 навчального плану.

Директор школи Ірина ПЕСКОВА

Додаток 1

Навчальний план
з українською мовою навчання (за педагогічною технологією «Росток»)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5А,Б,В

6А,Б

7А,Б,В

8Б,В

Інваріантна частина

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

5

5

-

-

-

Алгебра

-

-

4

4

4

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Навколишній світ

4

4

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

3

Географія

-

-

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

3

3

Хімія

-

-

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом (без урахування фізкультури)

26,5

29,5

31

30,5

32

Варіативна частина

Курси за вибором

Мій Київ

0,5

-

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

33

Факультативи

Елементи теорії ймовірностей

-

1

1

1

1

Індивідуальні консультації

Математика

1

0,5

-

-

-

Українська мова

-

-

-

0,5

-

Географія

-

-

-

1

-

Всього фінансується з бюджету

31

34

35

36

36

Директор школи Ірина ПЕСКОВА

Додаток 2

Навчальний план класів
з поглибленим вивченням математики

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8-А

9-А

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Англійська мова

2

2

Зарубіжна література

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

-

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

Математика

Алгебра

2+3

2+3

Геометрія

2

2

Природознавство

Біологія

2

2

Географія

2

1,5

Фізика

2

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

30,5+3

32+3

Варіативна складова

Індивідуальні заняття

Географія

1

-

Алгебра

1

-

Хімія

-

1

Фізика

0,5

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

Директор школи Ірина ПЕСКОВА

Додаток 3

Навчальний план з навчанням українською мовою

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9-В

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

2

Українська література

2

Англійська мова

3

Зарубіжна література

2

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Основи правознавства

1

Мистецтво

Мистецтво

1

Математика

Алгебра

2

Геометрія

2

Природознавство

Біологія

2

Географія

1,5

Фізика

3

Хімія

2

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура

3

Разом

30+3

Варіативна складова

Індивідуальні заняття

Геометрія

1

Алгебра

1

Хімія

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

Директор школи Ірина ПЕСКОВА

/Files/images/печать3.jpg


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Освітня програма спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва (далі – освітня програма школа) для 10-11 класів розроблена на виконання Закону України «Про освіту», на виконання статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту», та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та ґрунтується на Типовій освітній програмі закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства науки і освіти України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2020 року № 464)

Освітня програма школи для 10-11 класів окреслює підходи до планування й організації школою єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Особливості організації освітнього процесу.

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом.

На профільному рівні в 10-А та в 11-А класах вивчаються наступні предмети: «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія», в 10-Б та 11-Б – «Географія»

Базовий предмет «Математика» в 10-11 класах вивчається окремими курсами «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія».

Зміст базового предмета «Фізика і астрономія» буде реалізовано за модульним принципом. Розподіл годин між модулем фізики і модулем астрономії здійснюється відповідно до навчальних програм.

Вивчення вибірково-обовязкових предметів здійснюються на рівні стандарту: в 10-А, 10-Б та в 11-Б класах - один з обраних предметів «Мистецтво» інший предмет – «Інформатика», в 11-А класі один з обраних предметів «Технології», інший предмет – «Інформатика».

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення та на підставі рішення ПЦМК вчителів фізкультури (протокол № 17 від 10.06.2021) обрано такі модулі для вивчення предмету «Фізична культура»: легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол.

При складанні навчального плану для 10-11 класів було враховано лист Міністерства освіти та науки України, що інформує про постанову Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 143 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» та внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. Назва навчального предмета «Захист Вітчизни» змінено на «Захист України». У зв’язку з цим відповідні зміни внесено до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2020 року №464).

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної ради (протокол № 17 від 10.06.2021) конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення профільних предметів інваріантної складової.

За рахунок годин варіативної складової заплановано:

- збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

Клас

Предмет

Кількість годин

10-А, 11-А

Алгебра і початки аналізу

3

10-А, 11-А

10-Б, 11-Б

Геометрія

3

1

10-Б

11-Б

Географія

3,5

4

- передбачено години на індивідуальні заняття:

Клас

Предмет

Кількість годин

10-Б, 11-А, 11-Б

Алгебра і початки аналізу

1

10-Б, 11-А, 11-Б

Українська мова

1

10-Б, 11-А, Б

Історія України

1

11-Б

Географія

1

10-Б

Хімія

0,5

Розподіл навчальних годин розміщено в додатку 1.

Директор школи Ірина ПЕСКОВА

Додаток 1

Навчальний план для 10-11-х класів

Предмети

Кількість годин на тиждень у класі

10-А

(з профільним вивченням предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія»)

10-Б

(з профільним вивченням предмету «Географія»)

11-А

(з профільним вивченням предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія»)

11-Б

(з профільним вивченням предмету «Географія»)

Базові предмети

27+6

27+4,5

26+6

26+5

Українська мова

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

1

Англійська мова

2

2

2

2

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Громадянська освіта

2

2

0

0

Алгебра і початки аналізу

3+3

2

3+3

2

Геометрія

+3

1+1

+3

1+1

Біологія і екологія

2

2

2

2

Географія

1,5

1,5+3,5

1

1+4

Фізика і астрономія

3

3

4

4

Хімія

1,5

1,5

2

2

Фізична культура

3

3

3

3

Захист України

1,5

1,5

1,5

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

Мистецтво

1,5

1,5

-

1,5

Технології

-

-

1,5

-

Інформатика

1,5

1,5

1,5

1,5

Разом

36

34,5

35

34

Індивідуальні заняття

Алгебра і початки аналізу

-

1

1

1

Українська мова

-

1

1

1

Історія України

-

1

1

1

Географія

-

-

-

1

Хімія

-

0,5

-

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

33

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

36

38

38

38

Директор школи Ірина ПЕСКОВА

Кiлькiсть переглядiв: 934

Коментарi