ЗВІТ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

за 2021-2022 навчальний рік

Педагогічний колектив спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва в 2021-2022 навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема, пов’язаними з реформою освіти, Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього процесу та його результативність.

Враховуючи вимоги сьогодення, робота закладу освіти спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей учнів, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

В 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над науково-методичною проблемою: «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»

Протягом року педагогічні працівники здійснювали освітню діяльність відповідно до чинних навчальних програм за напрямками і завданнями відповідно до вимог сучасності:

- сприяння розвитку STEM-освіти: аналіз результативності процесу і динаміки розвитку, шляхи підвищення ефективності упровадження інновацій, виявлення проблем та прогнозування подальших тенденцій розвитку напрямів STEM-освіти;

- організація та проведення освітніх заходів, спрямованих на популяризацію STEM-навчання, профорієнтаційну роботу серед молоді;

- поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти шляхом презентацій під час освітніх заходів різного рівня: науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, тренінгів, круглих столів, конкурсів тощо;

- ініціювання, фандрайзинг та координація інноваційних освітніх проектів;

- підвищення рівня фахової майстерності науково-педагогічних працівників і представлення педагогічного досвіду роботи, зокрема, у рамках STEM-фестивалю.

- колаборації творчих груп вчителів математики, природничих наук, української мови та літератури, англійської мови, естетичного циклу та початкової школи;

- організація STEM-навчання на уроках/заняттях, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків і сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці/занятті.

- пріоритетність засвоєнню навчального матеріалу, формуванню компетентностей під час екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, практикумів тощо.

- забезпечення умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

- виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

- удосконалення системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

- продовження роботи із соціального захисту дітей, які потрапили в тяжкі сімейні обставини, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-переселенців.

Протягом 2021-2022 років робота школи проводилася у відповідності до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад та була спрямована на реалізацію Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від від 23 листопада 2011 року № 1392. Особливістю поточного навчального року була робота в період адаптивного карантину.Особливістю поточного навчального року була робота в період адаптивного карантину та воєнного стану після 24 лютого 2022 року.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту. Освітній процес здійснювався згідно освітніх програм для 1-11 класів та річного плану навчально-виховної роботи школи.

В 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив працював над вирішенням наступних завдань:

ПЦМК учителів початкової школи та вихователів ГПД - «Формування ключових компетентностей учнів початкових класів шляхом використання інноваційних технологій у Новій українській школі»;

ПЦМК учителів математичного циклу - «Застосування форм і методів, що сприяють активізації розумової діяльності учнів і що формують самостійне і творче мислення через використання STEM-технологій»;

ПЦМК учителів природничого циклу - «Впровадження STEM- та STEAM- технологій під час вивчення природничих наук»;

ПЦМК учителів англійської мови - «Розвиток творчих можливостей через використання STREAM-технологій на уроках іноземної мови на різних етапах навчання»;

ПЦМК учителів гуманітарного циклу - «Формування та розвиток критичного творчого мислення у контексті життєтворчої спрямованості вивчення гуманітарних наук»;

ПЦМК естетично-розвивального циклу - «Інформатизація навчально-виховного процесу як один із засобів модернізації навчального закладу»;

ПЦМК спортивно-патріотичного циклу - «Використання ІКТ на уроках для створення сучасного освітнього простору».

Плідно працювали творчі групи вчителів:

Творча група

Голова творчої групи

Склад творчої групи

Творча група вчителів початкової школи

Борисенко І.М.

Дегтяренко Ю.О.
Гаврилюк І.В.
Борисенко І.М.
Сторожук А.Г.
Фесенко С.Б.
Лунгор Л. М.
Власюк О. Л.
Житнюк Н.В.
Хрещик В. В.
Тугай Л. І.
Шарпило Н. М.

Творча група вихователів ГПД

Гайдай Т.В.

Берегова Н.В.
Паращенко С.В.
Погоріла Л. І.
Сіманішина І. С.

Творча группа вчителів математики та інформатики

Василенко В.О.

Василенко В.О
Будчаний О.В.
Желізняк М.П.

Творча група вчителів математики та фізики

Кільдій В.М.

Кільдій В.М.
Карнах О.П.
Сенік Н.А.
Кольцова І.М.
Гриценко О.В.

Творча група вчителів природничих наук

Гомон Т.І.

Гомон Т.І.
Пескова І.В.
Свириденко Т.О.
Кротюк А.В.
Коновод Н.П.

Творча група вчителів української мови та літератури

Ромах С.М.

Ромах С.М.
Позняк О.І.
Литвиненко М.О.
Сімороз Л.В.

Творча пара вчителів історії

Филь Г.О.

Шелег С.М.
Филь Г.О
Присяжнюк Л.М.

Творча пара вчителів англійської мови

Піонтковська А.В.

Піонтковська А.В.
Цибуля О.В.
Фіщенко Є.М.

Творча пара вчителів англійської мови початкової школи

Щепкіна Н.І.

Щепкіна Н.І.
Кислюкова І.Г.

Творча пара вчителів мистецтва

Процька Т.Л.

Процька Т.Л.
Романенко І.Г.

Педагогічна майстерня вчителів працювала за темами:

- «Розвиток творчих здібностей учнів за рахунок інформатизації навчально-виховного простору, використання різних форм і методів роботи в навчально-виховному процесі»;

- «Самоактуалізація та самореалізація учнів та вчителів в навчально-виховному процесі»;

- «Створення власних розробок уроків з використанням ІКТ та STEАM-технологій».

Управління закладом освіти

У 2021-2022 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

Управління школою здійснюється згідно річного плану навчально-виховної роботи, плану внутрішкільного контролю, календарних планів вчителів-предметників, планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Функціонує сайт школи, де розміщено та постійно оновлюється уся інформація необхідна для учнів, вчителів та їх батьків.

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами підсумкових контрольних робіт адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, підтримка; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.

Внутрішкільний контроль в школі проводився відповідно до річного плану роботи. Відбулися такі види контролю як персональний: за роботою молодих та малодосвідчених вчителів; фронтальний за станом викладання та рівнем ЗУН з окремих предметів: англійської мови, зарубіжної літератури, географії та «Навколишнього світу»; тематичні контролі: з української мови, з української літератури, математики, біології та екології, зарубіжної літератури, фізики та астрономії, англійської мови, хімії, «Захисту України», образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, інформатики, мистецтва, правознавства, трудового навчання та технологій, роботою групи подовженого дня.

Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказами по школі, надавались рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, пропонувались заходи щодо підвищення результативності роботи вчителів.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року є позитивною. Всі педагогічні працівники мають відповідну педагогічну освіту.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як Рада школи, батьківський актив школи, профспілковий комітет.

Аналіз структури і мережі школи за 2021/2022 навчальний рік.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною самостійно створювати власне життя, досягати життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення освітніх потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Навчальний рік

К-сть класів

Середня наповнюваність

К-сть учнів на 05.09

Поглиблене вивчення

Профільне навчання

1-х класів

10-х класів

2018/2019

26

26,2

681

2

2

3

1

2019/2020

27

25,2

680

2

3

3

2

2020/2021

29

25,2

732

2

4

3

2

2021/2022

30

24,4

731

2

4

3

2

На початок 2021/2022 навчального року у школі навчався 731 учень. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї.

Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку.

Мережа класів у школі.

Навчальний рік

Станом на 05.09.
навчального року

На кінець
навчального року

Кількість класів

2018/2019

681

683

26

2019/2020

680

675

27

2020/2021

732

721

29

2021/2022

731

727

30

Простежуючи динаміку, з’ясовано, що учнівський контингент збільшується. Незначне збільшення кількості учнів впливає на мережу навчального закладу, що призводить до збільшення середньої наповнюваності класів.

Укомплектовано 30 класів. Середня наповнюваність класів – 24,4 учнів.

У школі І ступеня – 12 класів – 311 учнів,

ІІ ступеня – 14 класів – 336 учнів,

ІІІ ступеня – 4 класи – 84 учня.

З метою забезпечення доступності і варіативності загальної середньої освіти для розвитку природних здібностей, обдарувань, талантів дітей в школі продовжувалось навчання за програмою НУШ (12 класів: 1-4 класи), інтегративно-діяльнісною педагогічною технологією розвитку дітей „Росток” (11 класів: 5-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 7-Б, 7-В, 8-Б, 9-Б), поглиблене вивчення математики (8-А, 9-А класи), типова освітня програма для 9-х класів (9-В клас), профільне навчання (4 класи: 10-А та 11-А класи - математичного профілю, 10-Б та 11-Б - географічного профілю).

Навчання здійснювалось за очною (денною) формою, змішаною, а під час карантину – дистанційною формами здобуття освіти. Школа І ступеня – 12 класів, школа ІІ ступеня – 14 класів, школа ІІІ ступеня- 4 класи.

У 2022/2023 навчальному році планується функціонування 30 класів, у них очікується 755 учнів.

Усі класи – з українською мовою навчання.

Результати подальшого працевлаштування випускників школи

Працевлаштування випускників 11-х класів

№ з/п

2015-2016

2016-2017

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Чол.

%

Чол.

%

Чол

%

Чол

%

Чол

%

1.

Усього випускників

51

100

19

100

27

100

35

100

41

100

2.

Вступили до ВНЗ

50

98

18

94,7

25

95

33

94

36

88

Із них:

бюджетна форма

26

52

11

62

15

63

21

64

8

20

контрактна форма

24

48

7

39

10

37

12

36

28

68

педагогічні НЗ

0

0

3

17

1

4

4

12

4

10

За спеціалізацією школи

21

42

10

56

15

60

24

73

26

72

3.

Працюють

0

0

0

0

0

0

1

3

5

12

4.

Не працюють і не навчаються

1

2

0

0

0

0

1

3

-

-

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі; проводиться укладання угод про співпрацю з навчальними закладами міста.

Укладено угоди з наступними закладами:

№ з/п

Назва ВУЗу

№ та дата договору

Заходи по профорієнтаційній роботі

1.

Київський національний торговельно-економічний університет

від 25.03.2016

Проведення зустрічей-консультацій з учнями та батьками

2.

Національний авіаційний університет

№ 72/16 від 01.03.2016

Профорієнтаційна робота серед учнів

3.

Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві,

Київський інститут Національного університету «Одеська юридична академія»,

Київський коледж Національного університету «Одеська юридична академія»

від 09.12.2015

Спільні заходи з метою модернізації шляхів підвищення якості профорієнтаційної, правоосвітньої та правовиховної роботи

4.

ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»» -

№ 515 від 28.11.2014

Профорієнтаційна робота серед учнів

5.

Державний університет телекомунікацій

від 20.11.2014

Доведення до учнів інформації про напрямки підготовки та спеціальності.

6.

Київський міжнародний університет

від 29.04.2014

Проведення інтелектуальних ігор, змагань, конкурсів з метою виявлення здібної та талановитої молоді.

7.

Київський національний університет будівництва і архітектури

від 18.03.2014

Популяризація досягнень науки і розширення впливу КНУБА

8.

Національний університет харчових технологій

№23/06-07 ЕМ

від 10.10.2012

Бесіди з батьками та учнями заступника декана факультету довузівської підготовки та професійної орієнтації

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Виходячи з вищезазначеного, завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням наступні:

- Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять,

- Адміністрації, класним керівникам, учителям, батьківському активу класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на засіданні педрад, вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

Кадрова політика

Відповідно до ст.22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою.

Кадрова політика спрямована настворення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

У 2021/2022 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 59 педагогічних працівників. З них 35 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 22 - педагогічне звання «старший учитель», 4 педагогів мають педагогічне звання «вчитель-методист», 10 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 7 – спеціалісти другої кваліфікаційної категорії та 7 спеціалістів.

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

Навчальний рік

Кількість педагогічних
працівників

Вища

I
категорія

II
категорія

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

2019/2020

53

29

13

7

5

20

1

2020/2021

57

35

10

7

5

24

2

2021/2022

59

35

10

7

7

22

4

Забезпеченість школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:

- наступність в роботі вчителя;

- його педагогічний досвід і кваліфікація;

- характер взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

В закладі працює 5 молодих та малодосвідчених вчителів, для яких організовано роботу Школи молодого вчителя. 100% педагогів володіють державною мовою та інформаційно-цифровими технологіями.

Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних працівників спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва у 2021/2022 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949.

За перспективним графіком проходження атестації у 2021/2022 навчальному році атестувалися 8 учителів і заступник директора з навчальної роботи.

Усі педпрацівники, що атестувалися, ознайомлені з нормативними документами щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які вивчалися членами атестаційної комісії. У закладі освіти було поновлено стенд з питань атестації. Хід атестації активно висвітлювався на шкільному сайті.

Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

В період атестації вчителями на високому науково-методичному рівні були проведені відкриті уроки та виховні заходи. Вчителі, які атестувалися, взяли активну участь у Математичній декаді-2022, Фестивалі творчих ідей «STEM-весна», у проведенні Декади партнерства та комунікації «Творимо майбутнє разом», ін. Результати атестації такі:

Атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:

- Шарпило Наталії Михайлівні, вихователю групи продовженого дня;

Атестовано на відповідність посаді та на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»:

- Шарпило Наталію Михайлівну, вчителю початкових класів;

Атестовано на відповідність посаді, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист:

- Ткачовій Світлані Володимирівні, вчителю трудового навчання.

- Песковій Ірині Василівні, вчителю географії.

Атестовано на відповідність посаді та відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званю «учитель-методист»:

- Кільдій Віру Михайлівну, вчителя математики.

Атестовано на відповідність посаді та віцдповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»:

- Власюк Ольгу Леонідівну, вчителя початкових класів;

- Сенік Наталію Анатоліївну, вчиеля математики;

- Свириденко Тамару Олександрівну, вчителя хімії.

Атестовано на відповідність займаній посаді заступника директора з навчальної роботи Свириденко Тамару Олександрівну.

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках щодо організації освітнього процесу.

В школі створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога вчителям.

Виходячи з вимог сьогодення, педагогічний колектив ефективно працює над впровадженням інноваційних технологій навчання та виховання, а саме: технології STEM- та STEAM-навчання, технології особистісно-орієнтованого навчання, компетентнісного навчання, рівневої диференціації, розвитку критичного мислення, інформаційно-цифрових технологій навчання, ігрових технологій, проектних технологій та навчальних кейсів.

Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі. Постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних об’єднань, Школи молодого вчителя.

З метою обміну досвідом вчителів школи створили авторські Telegram-канали, YouTube-канали та викладали авторські розробки та матеріали на професійних онлайн ресурсах.

Також протягом навчального року вчителі школи брали участь у міських, регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема у Міжнародній науково-практичній конференції «Ціннісно-орієнтований сталий розвиток освіти: уроки ЄС для України»

Підвищення кваліфікації

Педагогічні працівники школи підвищують свій кваліфікаційний рівень згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800.

У Порядку узаконили різноманіття форм підвищення кваліфікації, тому вчителі школи навчалися заочно, дистанційно та у формі вечірніх занять. До того ж усі ці форми підвищення кваліфікації можна було поєднувати.

Педагогічні працівники школи активно займаються самоосвітою, розвиваючи необхідні для роботи компетентності; удосконалюючи та набуваючи нові вузькопрофільні, пов’язані з викладанням певної шкільної дисципліни компетентності; отримуючи новий практичний досвід.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття вчителям шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації.

З метою саморозвитку та самоосвіти та введенням дистанційної форми навчання на період пандемії коронавірусу Covid-19 в цьому навчальному році педагоги школи брали участь в онлайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали свідоцтва та успішно оволоділи знаннями щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в освітньому процесі.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності.

Учителі Фіщенко Є.М. та Процька Т.Л. брали участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній заочно-дистанційній конференції «Молода наука-2022: соціально-педагогічні розвідки» 27 квітня 2022 року, м. Київ.

Протягом 2021-2022 н.р. педагогічні працівники школи брали участь у:

- сертифікаційних програмах;

- тренінгах;

- семінарах;

- семінарах-практикумах;

- семінарах-нарадах;

- семінарах-тренінгах;

- вебінарах;

Методична робота

Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про роботу загальноосвітніх навчальних закладів.

Її зміст спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й упровадження в шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці шляхом проведення наступних заходів:

· Засідання педагогічних рад;

· Проведення науково-практичних семінарів, конференцій та «круглих столів»;

· Організація та проведення предметних тижнів;

· Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· Організація роботи «Школи молодого вчителя» та педагогічного настаництва;

· Організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогів;

· Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

· Залучення вчителів до участі у проектах професійного розвитку.

Структура методичної роботи школи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів:

· педагогічна рада визначає основні напрямки та завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи;

· шкільні предметно-циклові комісії спрямовують і координують діяльність педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності та шляхи їхнього розв’язання ;

· «Школа молодого вчителя» координує діяльність молодих педагогів.

У школі працює шість методичних об’єднань, робота яких планується та проводиться на належному рівні.

На запланованих засіданнях методичних об’єднань були обговорені такі організаційні питання:

• Зміни в навчальних програмах;

• Впровадження нового Державного стандарту початкової школи;

• Концепцію «Нова українська школа»;

• Закон України «Про повну загальну середню освіту»;

• Положення про сертифікацію педагогічних працівників;

• Типових освітніх програм для 1-2, 3-4 класів;

• Забезпечення наступності в роботі початкової школи-основної школи;

• Підготовка та проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, завдань державної підсумкової атестації;

• Наказ ІМЗО від 20.01.2022 № 8 “Про організацію та проведення науково-практичних заходів «STEM-школи – 2022»;

Україна живе та працює з 24 лютого 2022 року в умовах повномасштабної війни з російською федерацією.

Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України від 14 березня 2022 року № 133 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Головними пріоритетами у такий період є захист України, збереження життя громадян та забезпечення функціонування критичної інфраструктури держави.

У сьогоденному світі нова Українська школа провідне місце відводить вчителям нової формації успішним, вмотивованим, компетентним, кваліфікованим. Вчителям які виконують в освітньому процесі ролі наставника, фасилітатора, консультанта, менеджера, модератора, коуча. Вони самостійно і творчо здобувають інформацію, організовують дитиноцентрований процес. Отже, закладають надійне підґрунтя для навчання впродовж життя з метою особистісної реалізації.

Працюючи у методичних об’єднаннях, педагоги школи дійшли думки, що вчитель сьогодні повинен бути організатором, який спрямовує учнів на розв’язання навчальних завдань. Учитель сучасної школи повинен не просто вчити, він повинен формувати духовно інтелектуальну, творчу особистість, адаптовану до сучасних вимог, різнобічно розвинену, соціально зрілу, яка успішно засвоює ціннісний нормативний досвід поколінь, виробляючи свій власний досвід діяльності, творчості, спілкування. Тільки за таких умов можна досягти компетентності учнів як інтегрованого результату учіння. Над чим наш педагогічний колектив працює останні роки.

Працюючи над проблемною темою школи «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» й задачами методичних об’єднань, учителями було визначено етапи роботи над проблемною темою, з’ясовано основні цілі та завдання, сплановано роботу над темою.

Недоліками в роботі методичних об’єднань є відсутність систематичної індивідуальної роботи з учнями низького рівня навченості й недостатньо поширена робота зі здібними учнями серед вчителів профільних ПЦМК, не завжди враховуються психологічні особливості дітей. Не на належному рівні проводилася робота щодо залучення учнів до роботи в Шкільному науковому товаристві. Проблемою залишається те, що не всі вчителі залучають дітей до участі в конкурсах та олімпіадах. Це вказує на недостатню роботу вчителів щодо формування ключових та предметних компетенцій, а як наслідок - невміння учнів соціалізуватися в сучасному середовищі. Тому, варто надалі приділити більшу увагу комплексному процесу засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволять йому бути повноправним членом суспільства.

Виходячи з цього, визначенозагальні напрями в організації методичної роботи: підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи; упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації. Встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів; активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі.

Відповідно до плану роботи школи були проведені предметні тижні.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання, вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих вчителів. За їх активної участі проходять предметні тижні.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

В закладі організовано роботу «Школи молодого вчителя». На засіданнях якої було розглянуто ряд запитань:

- Урок – основна форма організації навчально- виховного процесу. Типи і структура уроку – вільний вибір вчителя.

- Сучасний конспект вчителя: моделювання фрагментів уроків з використанням активних форм і методів навчання. Як зробити урок ефективним»

- Особливості роботи з учнями 6-ти років. Психотехніка вчителя.

- Способи активізації пізнавальної діяльності через STEM-технології.

- Реалізація особистісно-орієнтованого навчання у НУШ.

У 2021/2022 навчальному році освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, культурний, соціологічний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

У 2021/2022 навчальному році відповідна увага була звернена на стан викладання та якість навчальних досягнень з математичних, природничих дисциплін, англійської мови, зарубіжної літератури, мистецтва та фізичної культури. Матеріали перевірок узагальнені в довідках та наказах директора, обговорені на нарадах при директорові та методичних об‘єднаннях.

Продовжують свою роботу в глобальній мережі Інтернет сайт школи та офіційні сторінки у соціальних мережах Facebook та Instagram, де учителі, учні, батьки та гості сайту мають можливість систематично знайомитися із подіями, які відбуваюся у школі, різноманітними інформаційними матеріалами.

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були прове­дені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчаль­ному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

Слід відзначити, що в організації методичної роботи є суттєві недоліки:

- не було системного взаємовідвідування уроків;

- не всі методичні об¢єднання працювали злагоджено, активно. Це продиктувало необхідність керівникам ПЦМК глибоко продіагностувати педагогічний досвід вчителів, врахувати побажання кожного вчителя на організацію з ним індивідуальної роботи, обґрунтовано визначити форми методичної роботи з різними за підготовкою і рівнем педагогічної майстерності педагогічними працівниками.

Реалізація комплексної програми «Обдаровані діти»

Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним чинником, що суттєво впливає на її загальний та економічний розвиток. Це сприяє зацікавленню проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання й розвиток обдарованих дітей та молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

Обдаровані діти вирізняються серед ровесників високим розумовим розвитком, що є результатом природних задатків і сприятливих умов виховання.

З огляду на це за основу роботи взято модель обдарованості Дж. Рензуллі, яка передбачає такі складові:

- неабиякі інтелектуальні здібності (перевищують середній рівень);

- креативність;

- мотивацію, зорієнтовану на успіх;

- ерудицію;

- комфортне освітнє середовище.

Уважаємо найефективнішим шляхом розвитку творчої особистості залучення здобувачів освіти до продуктивної творчої діяльності.

Розвивати здібності означає озброювати дитину засобами діяльності, навчити принципам реалізації поставлених завдань, створити умови для розкриття обдарованості.

Головне завдання для вчителя - створити умови для розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів.

У школі накопичений певний позитивний досвід роботи з обдарованими дітьми, який необхідно узагальнити та розповсюдити. Протягом кількох років обдарованість дітей виявляється й оцінюється на різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах, інтелектуальних марафонах, конференціях, виставках. Працюють різноманітні гуртки, факультативи, секції з метою створення умов для самореалізації особистості. Уже стало традицією проведення предметних декад як невід'ємної частини навчально-виховного процесу. У школі започатковані традиції проведення конкурсів, свят, інтелектуальних змагань, які стали органічною частиною іміджу освітнього закладу.

Разом з тим слід відмітати, що робота з обдарованими дітьми потребує більш чіткого педагогічного керівництва з боку вчителів-предметників, адміністративних та учнівських кураторів, адміністрації.

В процесі роботи з обдарованими дітьми:

- покращено роботу шкільної мережі гуртків;

- спрямовано викладання навчальних предметів на виховання розвинутої компетентної особистості шляхом впровадження новітніх інтерактивних технологій;

- залучено обдарованих, здібних дітей до активної участі в предметних тижнях, конкурсах, олімпіадах.

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2020/2021 навчальному році були здійснені такі заходи:

• поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

• проведені шкільні етапи учнівських онлайн-олімпіад з начальних предметів «Всеосвіта» та «На Урок»;

• проведені шкільні етапи Всеукраїнського інтелектуального конкурсу з математики «Кенгуру»;

• організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

• організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

• забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи.

• створено групи підготовки учнів до участі в інтелектуальних конкурсах «Кенгуру», «Усного рахунку», Всеукраїнського марафону знавців української мови ім. П.Яцика, турнірів «Математичний Занзібар», ін.

Результативно проведена робота з обдарованими учнями:

· згідно з протоколами журі 5 учнів були нагороджені дипломами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за перемогу у міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році; 10 учнів школи стали переможцями у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році;

· 3 учасників шкільного та районного онлайн конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, з них – 1 став переможцем районного етапу і учасником міського етапу;

· 7 призерів XXII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика;

· у Всеукраїнській олімпіаді «На урок» 1 учень школи отримав «Диплом з математики І ступеня», 26 учнів - «Диплом переможця в початковій школі», 2 учнів – «Диплом переможців» з технологій.

· 10 особистих та командних перемог здобули учні школи в районних змаганнях, конкурсах тощо.

У новому форматі відбувся конкурс-захист наукових робіт шкільної ланки Малої академії наук на шкільному етапі серед 8-10 класів.

Роботу над пріоритетними напрямами: створенням умов для успішної соціалізації учнів школи; створенням умов для самореалізації учнів і розвитку їхніх ключових компетенцій, упровадженням в освітній простір школи сучасних методик і форм роботи як умови успішного освоєння державних освітніх стандартів.

Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці І та ІІ семестрів проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з профільних предметів у 10-11 класах.

Статистичний звіт успішності учнів спеціалізованої школи I-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва за 2020/2021 н. р.

Рік навчання

К-сть учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

2018/2019

683

34

200

273

90

2019/2020

675

20

148

241

114

2020/2021

721

35

171

193

90

Статистичний звіт успішності учнів спеціалізованої школи I-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва за 2019/2020 н. р.

Клас

Було на 05.09

Прибуло

Вибуло

Є на кінець року

Хлопців

Дівчат

Атестовано

Не атестовано

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

1

72

1

71

38

33

71

0

2

81

3

3

81

48

33

81

0

3

82

1

83

45

38

83

0

0

15

46

22

4

56

56

25

31

56

0

0

8

35

13

Всього

291

4

4

291

153

135

291

0

0

23

81

35

5

69

3

66

39

27

66

0

5

46

15

6

83

1

3

81

47

34

81

0

3

24

36

18

7

67

3

4

66

40

26

66

0

3

31

26

6

8

51

51

29

22

51

0

5

16

24

6

9

54

2

1

55

31

24

55

0

7

19

13

16

Всього

324

6

11

319

186

133

319

0

18

95

145

61

10

42

2

1

43

18

25

43

0

2

24

9

8

11

23

1

22

11

11

22

0

0

6

6

10

Всього

65

2

2

65

29

36

65

0

2

30

15

18

Разом

680

12

17

675

371

304

675

0

20

148

241

114

%

3,8%

28,3%

46,1%

21,8%

Навчаються

1 - 4 класи

5 - 9 класи

10 - 11 класи

Всього

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

на 1-3 бали

(низький рівень)

0

0,0%

18

5,6%

2

3%

3,8%

на 4-6 балів

(середній рівень)

23

16,5%

95

29,8%

30

46,2%

28,3%

на 7-9 балів

(достатній рівень)

81

58,3%

145

45,5%

15

23,1%

46,1%

на 10-12 балів

(високий рівень)

35

25,2%

61

19,1%

18

27,7%

21,8%

Статистичний звіт успішності учнів спеціалізованої школи I-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва за 2020/2021 н. р.

Клас

Було на 05.09

Прибуло

Вибуло

Є на кінець року

Хлопців

Дівчат

Атестовано

Не атестовано

1-3 бали

4-6 балів

7-9 балів

10-12 балів

1

86

-

7

79

45

34

79

0

-

-

-

-

2

72

1

-

73

37

36

73

0

-

-

-

-

3

82

-

2

80

48

32

80

0

-

-

-

-

4

84

-

2

82

42

40

82

0

0

20

44

18

Всього

324

1

11

314

172

142

314

0

0

20

44

18

5

58

1

1

58

28

30

58

0

0

8

36

14

6

64

1

1

64

39

25

64

0

2

22

30

10

7

80

-

2

78

45

33

78

0

12

27

25

14

8

66

1

1

66

39

27

66

0

7

35

16

8

9

51

-

-

51

28

23

51

0

5

19

20

7

Всього

319

3

5

317

179

138

317

0

26

111

127

53

10

48

1

-

49

26

23

49

0

5

22

12

10

11

41

-

-

41

16

25

41

0

4

18

10

9

Всього

89

1

0

90

42

48

90

0

9

40

22

19

Разом

732

5

16

721

393

328

721

0

35

171

193

90

%

7,1%

35%

39,5%

18,4%

Навчаються

1 - 4 класи

5 - 9 класи

10 - 11 класи

Всього

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

на 1-3 бали

(низький рівень)

0

0%

26

8,2%

9

10

7,1%

на 4-6 балів

(середній рівень)

20

24,3%

111

35%

40

44,4

35%

на 7-9 балів

(достатній рівень)

44

53,7%

127

40,1%

22

24,5

39,5%

на 10-12 балів

(високий рівень)

18

22%

53

16,7%

19

21,1

18,4%

Показники якості знань учнів за паралелями є такими:

4-ті класи – 75,7%,

5-ті класи 86,2%,

6-ті класи – 62,5%,

7-мі класи – 50 %,

8-мі класи – 36.4% ,

9-ті класи – 53%,

10-ті класи – 45%,

11-ті класи – 46%.

Як видно з даних, найкращих результатів у навчанні досягли учні 5-х класів.

Найнижчий показник якості знань учнів у 8-х класів. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Аналіз успішності учнів 4-11 класівшколи за 2020/2021 навчальний рік показав, що в процесі навчання є недоліки над якими треба працювати. Необхідно визначити причини зниження успішності по класах, намітити шляхи їх подолання.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології. Але більшість школярів не справляються із завданнями високого та достатнього рівнів, які передбачають практичне застосування теоретичних знань: проаналізувати певні явища та задачі, порівняти та оцінити суперечливі думки в тій чи іншій галузі, узагальнювати та логічно мислити, викладати та відстоювати власну точку зору. Отже, над цим варто працювати далі.Також, негативний вплив на якість знань учнів мав період дистанційного навчання. в зв’язку з карантинними обмеженнями.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункт 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від25.03.2020 №338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайних ситуацій», пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу ІV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за №8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 №273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році», наказу Управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації № 95 від 12.04.2021 року, та з метою організованого завершення 2020/2021 навчального року було звільнено у 2020/2021 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» (далі - Закон), згідно з яким у зв'язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (далі - ДПА), зберігаючи за собою право пройти її за власним бажанням відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2020 року №1262 «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2020 року за № 1153/35436, у формі зовнішнього незалежного оцінювання(далі - ЗНО).

У закладі для учнів 10-11 класів впроваджено два профілі навчання: географічний та математичний. Головним в освітньому процесі адміністрація школи та педколектив вбачають формування у школярів уміння творчо використовувати отримані знання, розвивати потребу в систематичному самовихованні, самовдосконаленні, самореалізації.Ми прийшли до висновку, що будь – яка дитина може бути успішною в тій чи іншій сфері навчально – виховної діяльності, якщо вчитель у своєму арсеналі використовує не тільки дидактичні, а й психолого - фізіологічні методи та прийоми. Ми намагаємося створювати всі умови для якісного й ефективного навчання. Результатом якого мають бути сформовані такі компетентності учнів, як здатність здійснювати складні види роботи, виконувати поставлені завдання, успішно задовольняючи соціальні та індивідуальні потреби.

Аналіз виховної роботи за 2021-2022 навчальний рік

На виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Листа МОНУ № 1/9-385 від 20.07.2020 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 навчальному році щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», Листа МОН України від 17.11.2020 №6/1379-20 "Щодо Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації і сексуального насильства та Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства". Розпорядження Кабінету Міністрів України №574-р від 23.08.2017 "Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року", Постанови Верховної Ради України №(б/н) від 17.01.2017 "Про встановлення Дня українського добровольця, Розпорядження Кабінету Міністрів України
№777-р від 26.10.2016 "Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року", Постанови Кабінету Міністрів України №(б/н) від 05.04.2017 "Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року", виховання учнів у здійснювалося в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплювало весь навчально-виховний процес, ґрунтувалося на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднувало інтереси особистості, суспільства і держави.

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України і мала на меті: «Формування морально-духовної життєво компетентнісної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо)».

Змістовне наповнення основних орієнтирів виховання передбачає формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров’я, праці та мистецтва.

Щоб досягти цього результату виховна робота проводиться через формування системи загальнокультурних і громадських цінностей:

- Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

- Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

- Ціннісне ставлення до природи

- Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

- Ціннісне ставлення до праці

- Ціннісне ставлення до себе

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Протягом навчального року здійснювалось через викладання курсів «Основи правознавства», «Громадянська освіта», акції «16 днів проти насильства»: «Ми за життя без насильства!», акції «Голуб миру», проведення годин спілкування та бесід.

Правова освіта - складова частина системи освіти, що полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладених обов'язків.

Упродовж 2021 - 2022 навчального року здійснювалась наступна робота:

- з 1 вересня щороку працює Рада профілактики (згідно наказу по школі «Про створення Ради профілактики») з метою створення максимально сприятливих умов для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, направлених на запобігання та подолання відхилень у поведінці дітей та підлітків; здійснення адекватної до сьогоднішніх умов соціалізації дітей та підлітків, формування відповідальності учнів за вчинені дії та профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, допомоги правоохоронним органам у профілактиці злочинності та забезпеченні громадського порядку;

- члени педагогічного колективу ознайомлені з наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2006 року № 824/12698 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах», з «Переліком критеріїв та показників складних життєвих обставин», «Кримінальним кодексом України», з «Державною програмою боротьби зі злочинністю», з «Національною програмою «Діти України» та іншими документами на правову тематику (вересень), ознайомлені з технологією постанови учнів на внутрішньошкільний облік (вересень);

- створено банк даних дітей з особливими психолого-педагогічними потребами (вересень);

- оформлено методичну папку «Нормативно-правова база. Рекомендації щодо проведення профілактичних заходів серед дітей та учнівської молоді з питань попередження правопорушень та шкідливих звичок» та тематичну папку «Правовиховна та правоосвітницька робота».

Складено плани заходів:

- щодо профілактики правопорушень на період до травня 2022 року;

- заходи щодо посилення профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед учнівської молоді;

- щодо запобігання торгівлі людьми;

- щодо запобігання шкідливих звичок, куріння, вживання алкогольних напоїв, психотропних речових та наркотиків.

Уроки «Основ правознавства» та «Громадянської освіти» у 9-11 класах направлені на ознайомлення учнів з основами теорії держава і права, на формування уявлення про державно-правові реалії України, на формування правових знань, поглядів, навичок правомірної поведінки школярів, розвитку пізнавальних здібностей учнів.

Заплановані та проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо профілактики негативних явищ у суспільстві, формування здорового способу життя, збереження духовних цінностей, а саме:

«Україна – єдина країна» (інформаційно-просвітницька година, 1-11 класи, класні керівники;

«Конвенція ООН про права дитини» (година правових знань);

«Мої права» (година спілкування з елементами ділової гри);

«Правовий майданчик» (тренінг для учнів 4-6 класів);

«Ти-людина, отже маєш права» ( урок - гра);

«Найрозумніший» (турнір правознавців);

«Конституційні права громадян України» (інтелектуальна гра брейн-ринг);

«Конституція України – основний закон нашої держави»;

профілактична бесіда «Підліток і вулиця: небезпека, несподіванки, загрози»;

профілактична бесіда «Я сам удома»;

вікторини «Що вам відомо про права дитини», «Права дітей усього світу»;

тренінги «Ми проти насильства», «Ти і закон», «Я маю право на життя»;

правова хвилина «Кримінальна відповідальність за злочин»;

правовий ринг «Права дитини»;

юридична консультація «Правопорушення і юридична відповідальність»;

Всеукраїнський урок права в рамках тижня правових знань (грудень), та інші.

Забезпечено взаємодію з правоохоронними органами, службою у справах дітей з метою підвищення рівня ефективності роботи з профілактики правопорушень та негативних проявів серед учнівської молоді.

Розроблені та проведені Тижні правових знань (жовтень, грудень), у рамках яких організовані конкурси та вікторини, тематичні уроки права. З метою організації учнівського самоврядування в школі діє учнівська Рада, члени якої залучаються до участі в громадському житті школи, до роботи по попередженню негативних проявів серед учнівської молоді та попередження шкідливих звичок та правопорушень.

Вони здійснюють чергування під час виховних та розважальних заходів, контролюють відвідування уроків, спізнення, залучаються до чергування по школі, запрошуються на засідання педагогічної ради, ради профілактики, де представляють інтереси учнів.

З метою своєчасного виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ведення їх обліку, здійснені перевірки умов утримання та виховання неповнолітніх (такі сім’ї в школі відсутні).

Членами Ради профілактики проведені рейди: «Урок», «Шкода тютюнопаління».

Розроблені рекомендації для батьків щодо профілактики та запобігання правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед підлітків.

Проведено заходи: «Наркотики та статистика» (засідання батьківського лекторію); «Перщі ознаки вживання дитиною наркотиків» (профілактична бесіда); «Куди звертатися за допомогою з боку держави в разі необхідності захисту прав дитини» (юридичний порадник); «Якщо дитина спілкується з працівниками органів внутрішніх справ» (консультація для батьків).

Дітей, які схильні до правопорушень, вживання алкоголю, наркотичних та психотропних речовин, схильних до жебрацтва у школі немає.

Упродовж навчального року особлива увага приділялась національно-патріотичному вихованню.

Основною метою виховної роботи школи є плекання особистостей, що гармонійно поєднують високий інтелектуальний, емоційний, духовний та фізичний розвиток, всебічний гармонійний розвиток здібної та обдарованої молоді, формування свідомих громадян України.

Виховна робота спланована з урахуванням проведеного аналізу за минулий навчальний рік, але аналіз потребує здійснення моніторингу вихованості учнів.

У 2021 – 2022 н.р. виховною темою школи була: «Використання передових технологій як засобів виховання патріота та творчої особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності».

Виховним завданнями, які ставить перед собою педагогічний колектив школи є:

· Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.

· Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

· Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

· Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

· Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

· Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

· Прагнути узгодженості й балансу інтересівміж учнями, батьками, вчителями.

Виховний процес здійснюється за напрямками:

- національно-патріотичне виховання;

- моральне виховання;

- міжнародне співробітництво;

- ДДТТ;

- профілактика правопорушень серед учнівської молоді та правове виховання;

- профілактика шкідливих звичок, формування здорового способу життя;

- трудове та фізичне виховання;

- туристично - краєзнавча робота;

- естетичне виховання;

- екологічне виховання;

- профорієнтаційна робота;

- гурткова робота;

- майстерня класних керівників.

Визначена виховна проблема знайшла своє відображення у роботі педагогічної ради, методичного об’єднання класних керівників, нарадах при директору, методичної ради, Ради школи.

Національно-патріотичне виховання

Мета виховної роботи реалізується у школі І-ІІІ ступенів № 202 через оновлення змісту і форм виховної роботи, педагогічно обумовлену систему виховних впливів, залучення до позакласної роботи пізнавально-культурного потенціалу батьків, створення у школі творчого освітньо-виховного середовища, що дозволяє кожному вчителеві, учневі реалізувати себе через різноманітну діяльність та спілкування.

Протягом року проведено такі заходи:

№ з/п

Дата проведення заходу

Форма проведення
заходу

Назва заходу

Аудиторія
(к-ть
учнів,
вчителів,
батьків)

Запрошені
особи
(ПІБ,
посада,
організація)

Примітка

(результативність)

1.

23.08.2021

Відеопривітання

« День
Державного
прапора
України»

2.

24.08.2021

Відеопривітання

«День
Незалежності
України»

3.

02.09.2021

Відеоряд

«Пам’ятати
заради
майбутнього »

4.

21.09.2021

Відео-флешмоб

«Миру-мир»

200/0/0

-

-

5.

29.09.2020

Покладання
квітів в
Національному
історико-
меморіальному
заповіднику
«Бабин Яр».)

«Бабин Яр»

60/20/30

-

-

6.

30.09.21

Загально-
національний
урок пам'яті

"Бабин Яр "

500/6/-

7.

12.10.21

Відкритий
виховний захід
до Дня
Захисника
України

Відкритий
виховний захід
до Дня
захисників і
захисниць
України "БРАТТЯ
УКРАЇНЦІ
ЄДНАЙМОСЯ.»

70/6/-

Учасник
бойових дій
Корева
Олександр
Миколайович

-

8.

13.10.21

Спортивні ігри,
естафети

«Нумо хлопці»

60/5/-

9.

22.10.21

Урок-реквієм

«Безсмертний
подвиг
українського
народу»

60/5/-

10.

20.10.-24.10.21

Волонтерська
допомога

«Згадай ветерана»

100/20/20

-

-

11.

06.11.2020

Відеоряд

«Визволення
Києва від
нациських
окупантів»

Самовря
дування
5-11 класів

12.

21.11.21

Відеофлешмоб

«Українська
звитяга»

10/2/-

13.

22.11.21

Круглий стіл

До Дня
Гідності
та Свободи

60/4/-

14.

22.01.22

Онлайн челендж

до Дня
Соборності
«Єдність»

600/25/-

15.

16.02.22

Символічна
церемонія
об׳єднання всіх
в шкільній
родині стрічкою
нескорених

до Дня
Єднання
України

600/27/-

16.

18.02.22

Онлайн
екскурсійна
програма
експозицією
Алеї Героїв
Небесної Сотні

«Зима,
що нас
змінила»

30/2/-

17.

22.02.22

Арт захід до
дня супротиву
окупації АР
Крим та міста
Севастополя
(виготовлення
прапору
Автономної
Республіки Крим)

«МИ-
єдина
Україна»

Самовря
дування
5-11 класів

18.

17.04.22

Відео-урок

«В’язні
концтаборів»

60/-/-

19.

26.04.2020

Відеоролик до
Дня памяті про
Чорнобильську
трагедію

«Чорнобильська
трагедія –
одвічний слід в
історії України»

200/-/-

-

-

20.

08.05.22

відеоспогад про
ветеранів
Другої світової
війни

«День пам’яті
та примирення»

80/-/-

21.

09.05.22

онлайн
фестиваль
присвячений
річниці
Перемоги над
нацизмом у
Європі.

«Поетична весна»

11/-/-

22.

18.05.22

Відеокомпозиція

День скорботи і
пам’яті жертв
депортації
кримсько-
татарського
народу

200/5/-

23.

21.05.22

Відеоролик

«День
української
вишиванки»

100/2/-

24.

21.05.22

Участь у челенджі

#Моя_вишиванка

100/7/-

Участь учнів школи в заходах районного, міського, всеукраїнського, міжнародного рівнів:


з/п

Дата
проведення
заходу

Організатор
заходу,

Форма
проведення,
назва заходу

Кількість
учнів,
які взяли участь

Примітка
(досягнення,місце,
продовження
роботи, тощо)

Районні заходи

1.

22.09.21

ЦДЮТ Деснянського району міста Києва

пізнавально-розважальний конкурс-гра з патріотичного виховання «Козацькому роду немає переводу»

8

2.

09.10.21

Деснянська районна в місті Києві державна адмінісирація Управління у справах молоді та спорту

військово-патріотичні змагання Фестивалю "Я - молодий патріот України"

20

ІV
місце

3.

17.10.21

Кубок лісового масиву з футболу"FOREST CUP"

10

І
місце

4.

06.12.2021

Деснянська районна в місті Києві державна адмінісирація Управління у справах молоді та спорту

спартакіада учнівської молоді Деснянського району: змагання з волейболу

8

5.

13.12.2021

Деснянська районна в місті Києві державна адмінісирація Управління у справах молоді та спорту

спартакіада учнівської молоді Деснянського району: змагання з баскетболу

3

ІІІ
місце

Заходи міського рівня

17.10.21

Управління молоді та спорту

патріотичний вишкіл-гра "КОЗАК-КВЕСТ

10

ІV
місце

Туристсько-краєзнавча робота

В 2021-2022 навчальному році в школі з метою відзначення Всесвітнього дня туризму, закріплення навичок здорового способу життя в школі пройшов тиждень туризму «Туристичними стежками планети Земля». В рамках тижня було проведено наступні заходи: до Всесвітнього дня туризму "МАНДРУЄМО РАЗОМ ! " проведено майстер-класи «Туристичне знаряддя та облаштування туристичного табору» для учнівської молоді школи (7-10 класи); змагання на туристичній смузі перешкод для 5-6 класів. Учні активно беруть участь у змаганнях з туризму, спортивного орієнтування, краєзнавчих квестах, акціях.

Морально-етичний напрямок

В школі активно працювала організація учнівського самоврядування „Світанок”. До складу учнівського самоврядування школи входять учні 5-11 класів. Лідером школи в 2021-2022 навчальному році була Лавріненко Анастасія (8-А клас), заступники лідера: Лозенко Денис. (11-Б клас), Глухенька Марія (10-Б клас), Палагнюк Максим (9-В). Робота учнівського самоврядування проводилась відповідно річного плану роботи самоврядування.

Систематично проходили засідання лідерів з метою координації позаурочних заходів та вирішення поточних питань.

Члени ради учнівського самоврядування були ініціаторами в проведенні заходів до тижнів безпеки життєдіяльності, правової освіти, місцевого самоврядування, новорічних свят. Було організовано збір канцтоварів для дітей які проживають на території АТО.

Брали участь в організації та проведенні конкурсу «Світ без насильства очима дітей», «Охорона праці очима дітей», «Пожежна безпека очима дітей», онлайн конкурс «Журналіст як професія». Рада учнівського самоврядування школи брала участь у зустрічах та тренінгах з ветеранами та учасниками АТО та представниками благодійного фонду «Червоний хрест» в рамках проведення благодійних акцій та тренінгів.

Протягом року члени учнівського самоврядування активно співпрацювали з благодійними організаціями та брали участь у волонтерській допомозі: міжнародній екологічній акції Всесвітній день прибирання " World Cleanup Day" спільно з молодіжним рухом " LET'S DO UKRAINE", волонтерська допомога безпритульним тваринам приют «Манана», співпраця з благодійним фондом «Щаслива лапа».

Протягом 2021-2022 навчального року в школі було проведено наступні заходи:


з/п

Дата
проведення
заходу

Форма
проведення
заходу

Назва
заходу

Аудиторія
(к-ть учнів,
вчителів,
батьків)

Запрошені
особи (ПІБ,
посада,
організація)

Примітка
(результа
тивність)

1.

Протягом
року

Волонтерська
допомога

Допоможи
дітям

200/5/25

-

-

2.

Протягом
року

Волонтерська
допомога

Допоможи
ветерану

200/10/15

Ветерани
спілки АТО

-

3.

15.11.2020

захід –
година
спілкування

«Людяність
перш
за все»

200/10/25

4.

05.12.2020

Інтерактивна
бесіда

«Що ви
знаєте
про СНІД»

100/5/-

Благодійний
фонд «Світ
без
залежності»

Участь учнів школи в заходах районного, міського, всеукраїнського, міжнародного рівнів:


з/п

Дата
проведення
заходу

Організатор
заходу,

Форма
проведення, назва
заходу

Кількість
учнів,
які взяли
участь

Примітка
(досягнення,
місце,
продовження
роботи,
тощо)

Районні заходи

1.

07.10.21

ЦДЮТ Деснянського
району міста Києва

пізнавально-
інтелектуальна
гра "ІНТЕЛЕКТ-ТУРНІР"

8

ІІ
місце

2.

20.10.21

ЦДЮТ Деснянського
району міста Києва

пізнавально-
розважальна
гра"ЮНІОР".

ІІІ
місце

Заходи міського рівня

1.

02.12.21

КПДЮ

півфінал
міської
інтелектуальної онлайн
гри для школярів
«Інтелект- турнір»

8

Заходи всеукраїнського рівня

1.

01.11.21

Школа універсального
журналіста

онлайн конкурс
«Я-Журналіст»

1

Суттєву роль у впроваджені морально-етичної ланки в систему виховної роботи школи відіграє робота соціально-психологічної служби. У річних планах роботи практичного психолога передбачено проведення бесід морально-етичної тематики, рольових ігор, круглих столів.

Ціннісне ставлення до людей здійснювалось через участь учнів в таких заходах, як загальношкільний день милосердя, присвячений Всесвітньому дню інваліда «Скільки коштує милосердя?»; етичний тренінг «Культура користування мобільним зв'язком»; свято до Дня вчителя «Все для тебе, вчителю», свято до Дня Святого Миколая «Чудотворцю Миколай, ти усіх оберігай!», та «Новорічні свята».

На виконання наказу МОН від 22.12.2018 № 1437 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року» в період з 27.09.2021 по 01.10.2021, у рамках Акції «Добрі справи – наше життя», приуроченої до Дня людей похилого віку, проведено бесіди та виховні години за темою: «Життєві цінності»

Упродовж навчального року проводились тематичні години спілкування та бесіди:

– «Любов до ближнього — джерело величі людини»;

– «Відкрийте чарівні двері добра і довіри»;

– «Любов'ю дорожити вмійте»;

– «Колектив починається з мене»;

– «Цінності моєї родини»;

– «Портрет мого колективу»;

– «Я і ми».

Профорієнтаційна робота.

Профорієнтаційна робота в школі проводилась з учнями 9-11 класів. Класні керівники знайомили учнів з різними професіями, команда школи брала участь у онлайн етапі Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця». Проведено профорієнтаційну роботу у школі представниками таких закладів: Національна академія педагогічних наук України, Інститут банківської справи, Київський професійний ліцей «Політехнік», Київська державна академія водного транспорту, Київське професійне поліграфічне училище, Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації, Київський міський медичний коледж, Вище комерційне училище КНТЕУ, Київський транспортно-економічний коледж, Київське обласне училище харчових технологій та ресторанного сервісу, Київський професійний ліцей сфери послуг, Київське вище професійне училище сервісу і дизайну, Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки, Національна академія внутрішніх справ, Національний університет харчових технологій, Коледж міжнародної торгівлі, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Київський політехнічний інститут, Національний транспортний університет, Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу, Київський міжнародний університет.

Екологічне виховання.

З метою розвитку в дітей позитивно-емоційного ставлення до навколишнього світу, виховання екологічної культури та таких якостей особистості як спостережливість, допитливість, почуття прекрасного, впродовж навчального року в школі проводилась робота з екологічного виховання. Учні школи є постійними учасниками заходів які проводить Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта», а саме: акції «Наша допомога птахам», «Збережи первоцвіти». Члени гуртка «Екологічний» є постійними учасниками заходів, які проводяться під керівництвом Міністерства охорони навколишнього середовища.

З метою поглиблення знань учнів про аварію на ЧАЕС та її наслідки, відзначення Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, проведення екологічного виховання в школі були проведені наступні заходи: онлайн виховні бесіди “Великий подвиг простих людей”, учні 5-11 класів переглянули фільм „Катастрофа на ЧАЕС”, керівником гуртка «Журналіст» Нєнашевою О.В. було організовано збір матеріалів гуртківцями та висвітлення у онлайн форматі інформації про учасників ліквідації на ЧАЕС.

Дистанційно 26.04.2022 класними керівниками проведено виховні бесіди «Чорнобильська трагедія – одвічний слід в історії України» також Радою учнівського самоврядування підготовлено відеоролик до Дня пам’яті про Чорнобильську трагедію.

Міжнародне співробітництво

Протягом року пройшов тематичний тиждень міжнародного співробітництва та відзначались міжнародні пам’ятні дати.

В березні дистанційно пройшов online фестиваль «Подорож країнами Європи», в рамках цього свята учні 5-11 класів представили звичаї і традиції країн Європи у вигляді відеороликів.

Активно ведеться робота щодо налагодження міжнародних зв’язків з школами Польщі та Чехії.

Профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму

З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, в школі було проведено відповідну роботу: видано наказ «Про заборону в’їзду та паркування автотранспорту на території школи». В рамках конкурсу-рейду «Увага! Діти на дорозі!» в школі було проведено наступні заходи: на педраді обговорено питання ,,Організація профілактичної роботи з дитячого дорожньо-транспортного травматизму”, поновлено інформаційний куточок з профілактики ДДТТ, в усіх класах школи пройшов єдиний урок „Увага! Діти - на дорозі”, на батьківських конференціях було розглянуто питання дитячого дорожньо-транспортного травматизму та шляхів уникнення травмування на дорогах, в школі протягом вересня тривала акція “Київський школярик – зразковий пішохід”, було проведено конкурс малюнків на асфальті «Життя - найбільший скарб" для 3-4 класів, члени учнівського самоврядування провели чергування біля переходів по проспекту Лісовому та вулиці Мілютенка.

При проведенні позашкільних заходів супроводжуючі проводили інструктажі з учнями з правил руху учнів індивідуально і групами, правил користування громадським транспортом, правил безпеки на вулиці. Напередодні канікул класні керівники проводили додаткові бесіди з правил дорожнього руху, поведінки на дорозі, в транспорті, на залізниці. Напередодні новорічних та різдвяних свят класні керівники та класоводи провели інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Профілактика правопорушень серед учнівської молоді та правове виховання

З метою поглиблення знань з питань реалізації і захисту прав людини, сприяння підвищенню рівня правової підготовки та культури школярів попередження правопорушень, злочинності у учнівському середовищі, з метою надання учням знань з прав та обов’язків дитини, знайомства дітей та учнівської молоді з найважливішими міжнародними документами, що стосуються прав дитини та людини, які допоможуть їм зайняти гідне місце у суспільстві, бути захищеними законодавчо, в школі було проведено наступні заходи: створено Раду з профілактики правопорушень серед учнів.

Згідно плану роботи школи, з нагоди відзначення Дня юриста, в школі було проведено тиждень правових знань «Нехай панує на землі добро і справедливість». Протягом тижня було проведено наступні заходи: хвилини спілкування на уроках правознавства «Декларація прав людини та обов’язки кожного», «Знаємо права та виконуємо обов’язки»; бесіди по класах: „Мої права та обов’язки”; класоводи з учнями 2-4 класів провели вікторину «Я і мої права»; бібліотекарем Чіхачовою Т.Ф. було підготовлено полицю тематичної літератури.

З метою поширення знань з історії Магдебурзського права в школі було проведено наступні заходи: на шкільному стенді були представлені листівки – презентації учнівського самоврядування 5-11 класів та інформація щодо витоків місцевого самоврядування, Магдебурзького права, Європейської Хартії місцевого самоврядування, проведено інформаційні хвилинки на уроках історії «Магдебурзьке право». 07.12.2021 в школі пройшов День учнівського самоврядування та конференція лідерів школи з педагогічним колективом. Проводилися бесіди з батьками та дітьми в рамках батьківського всеобучу. Школа постійно контролює та щомісячно інформує Управління освіти щодо відвідування учнями школи.

Школа постійно інформує Управління освіти, щодо відвідування учнями школи та відсутності без поважних причин.

Протягом 2021-2022 навчального року школа співпрацювала з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, сектором ювенальної превенції Деснянського УП ГУ НП, Департаментом патрульної поліції, службою в справах дітей Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації щодо питань право-виховної роботи, профілактики правопорушень та злочинності, негативних проявів у учнівському середовищі.

Профілактика шкідливих звичок, формування здорового способу життя

Згідно річного плану роботи школи та з метою формування в учнів здатність протистояти небезпечним проявам життя, створювати і зміцнювати умови, які сприяють здоровому способу життя. в школі проводилась відповідна робота. Класні керівники проводили рейди з метою виявлення та попередження випадків тютюнокуріння. З учнями школи проводились профілактичні бесіди.

З нагоди Всесвітнього дня здоров’я в навчальному закладі класні керівники та класоводи 1-11 класів провели виховні бесіди щодо інфекційних хвороб та їх профілактики.

З метою профілактики шкідливих звичок, формування у учнів навичок здорового способу життя, активної життєвої позиції, підготовки молоді до майбутнього сімейного життя було проведено: місячник профілактики правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі «Молодь за здоровий спосіб життя», тиждень профілактики шкідливих звичок та статевого виховання «Зроби свій вибір на користь здоров’ю» в рамках якого проведено наступні заходи: відеолекторій «Правила особистої гігієни»; оновлено полицю «Здоровий спосіб життя» в кімнаті учнівського самоврядування; проведено бесіди по класах; було проведено виставку малюнків учнів 5-6 класів Ми за здоров’я”; учнями 7-11 класів було виготовлено плакати „Ми проти паління, наркотиків, алкоголю”; шкільний психолог Іщенко В.М. провела з учнями 8-11 класів профілактичні бесіди «10 причин, чому не слід вживати наркотики»; соціальний педагог Нєнашева О.В.протягом місячника провела: для учнями 10-11 класів профілактичні бесіди «Що означає бути здоровим», години спілкування для учнів 5-8 «Чому паління шкідливе для вашого здоров’я?», «Бути здоровим престижно», «Здоров'я-цінність нашого життя».

З метою розвитку солідарності учнів з ВІЛ-інфікованими та Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, пропаганди здорового способу життя, розвитку в учнів почуття милосердя в школі були проведені наступні заходи: бесіди по класах, вікторина для учнів «Що таке СНІД та як себе захистити»; показ комп’ютерної презентації «СНІД»; висвітлення на шкільному стенді стіннівок за темою «Небезпека ВІЛ/СНІД»; соціальним педагогом Нєнашевою О.В. з учнями старших класів було проведено бесіду «Проблема толерантності у спілкуванні з ВІЛ-позитивними людьми»; у кімнаті учнівського самоврядування було оновлено тематичну полицю; було оформлено стенд „ Молодь проти наркотиків, паління і СНІДу”; членами гуртка «Міжнародник» проведено вікторину для учнів 8-9-х класів «Що таке СНІД та як себе захистити», класними керівниками проводилась індивідуальна профілактична робота з категорією дітей схильних до тютюнопаління щодо позбавлення їх шкідливої звички; налагоджено співпраця з батьками щодо інформаційно-освітньої та профілактичної роботи щодо здорового способу життя.

З нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту, подальшого вдосконалення роботи із пропаганди розвитку фізичної культури і спорту, в школі організовано наступні заходи: інтегровані уроки вчителів фізичної культури Турчиної Т.О. та вчителя інформатики Будчаного О.В., цікаві уроки з фізичної культури Шпак О.В., на шкільному стенді було висвітлено інформацію та творчі роботи учнів за темою «Олімпійський рух», проведено майстер-клас з олімпійського виду спорту "Дзюдо", серед учнів 5-х, 6-х класів проведено змагання з футболу, на шкільному стенді висвітлена інформація для батьків та дітей щодо спортивних гуртків та необхідності занять дітей фізичною культурою та спортом, по всіх класах школи було проведено урок присвячений олімпійському руху, історії олімпійського руху, проведено виставку плакатів „Молодь за здоровий спосіб життя”. В кімнаті учнівського самоврядування є постійно діюча інформаційна полиця літератури з профілактики шкідливих звичок. Учні школи брали участь у Спартакіада учнівської молоді: турнірі з футболу «Шкіряний м’яч» де відвоювали І місце, змагання з баскетболу отримала ІІІ місце. З метою популяризації уроків фізичної культури та гармонійного розвитку підростаючого покоління, пропаганди здорового способу життя, розвитку комунікативних здібностей в школі були проведені змагання з легкої атлетики «Легка атлетика – королева спорту» серед учнів 7-х, 8-х класів. Соціальним педагогом Нєнашевою О.В. та практичним психологом Іщенко В.М. було проведено фізкульт перерви «Ми здорова нація».

З метою відзначення Всесвітнього дня туризму, закріплення навичок здорового способу життя в школі пройшов тиждень туризму «Туристичними стежками планети Земля». В рамках тижня було проведено наступні заходи: до Всесвітнього дня туризму "МАНДРУЄМО РАЗОМ ! " проведено майстер-класи «Туристичне знаряддя та облаштування туристичного табору» для учнівської молоді школи (7-10 класи); змагання на туристичній смузі перешкод для 5-6 класів. Учні активно беруть участь у змаганнях з туризму, спортивного орієнтування, краєзнавчих квестах, акціях.

Гурткова робота.

З метою всебічного розвитку учнів та зайнятості їх в позаурочний час, з урахуванням нахилів дітей та учнівської молоді, організації змістовного дозвілля, розвитку творчих здібностей в позаурочний час, виховання гармонійної особистості була організована робота гуртків та спортивних секцій.

Протягом 2021-2022 навчального року працювали гуртки різного напрямку: «Журналіст» (керівник Нєнашева О.В.), «Декоративно- прикладного мистецтва» (керівник Нєнашева О.В.), «Основи робототехніки» (керівник Василенко К.Г.), «ЮІР» (керівник Будчаний О.В.), «Дружина юних пожежних» (керівник Будчаний О.В.), «Міжнародник» (керівник Прищепа Т.К.), «Екологія» (керівник Нєнашева О.В.), «Малювання» (керівник Процька Т.Л.), «Ліплення» (керівник Процька Т.Л.), «Сучасний танець» (керівник Цибуля О.В.), національно-патріотичний «Джура» (керівник Старовойов М.М.), національно-патріотичний «Козацький гарт» (керівник Прищепа Т.К.), «Міжнародник» (керівник Прищепа Т.К.), «Теніс» (керівник Єрмоленко В.І.), «Спорт проти булінгу» (керівник Ткачова С.В), «Волейбол» (керівник Чоповський О.В.). «Загальна фізична підготовка»(ЗФП) (керівник Старовойов М.М.), гурток патріотичного, оздоровчого й військового спрямування «Козацькі забави» (керівник Прищепа Т.К.)

Гуртківці брали участь у районних конкурсах «Пожежна безпека очима дітей», «Охорона праці очима дітей», «Світ без насильства», конкурсі новорічної іграшки, районній Спартакіаді, у Міській профорієнтаційній грі «Мистецька фортеця.

Майстерня класних керівників.

Засідання творчої майстерні класних керівників проходило чотири рази на рік відповідно до змісту роботи: в серпні було сплановано діяльність педагогічного колективу на забезпечення умов для реалізації науково-методичної проблеми школи: «Виховання патріотично свідомої особистості», було складено план роботи на 2021-2022 н.р. В жовтні на обговорення творчої майстерні було винесено обговорення результатів діагностики знань класних керівників з питань виховання В січні було проведено круглий стіл «Виховання національно свідомої особистості». Також, було проведено дослідження факторів, що сприяють підвищенню результативності праці педагогічних працівників та анкетування щодо виявлення факторів, що сприяють підвищенню результативності праці класних керівників. В березні було здійснено діагностику творчих груп класних керівників «Психолого-педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів».

Під час засідань вирішувались питання планування та роботи з дитячими колективами, батьками, управління дитячою організацією „Світанок” та учнівським самоврядуванням. Проходили засідання класних керівників з питань планування роботи. Працює “Школа молодого класного керівника” в рамках роботи якої надавалися методичні рекомендації та допомога. Надавалася методична допомога класним керівникам та класоводам при проведені виховних годин.

Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій.

В школі продовжено облік учнів пільгових категорій. Виявлено:

Дітей сиріт – 1;

Дітей з багатодітних родин – 26;

Дітей з малозабезпечених сімей – 0;

Постраждалих від аварії на ЧАЕС – 18;

Дітей з інвалідністю – 5 учнів;

Діти працівників ОВС, що загинули при виконанні службових обов’язків – 0;

Діти загиблих учасників АТО, діти учасників АТО –19;

Діти внутрішньо-переміщених осіб – 12;

Наказом по школі призначено громадського інспектора з питань охорони дитинства вчителя початкових класів Дегтяренко Ю.О. Дитині позбавлених батьківського піклування Погребняк Анастасії (5-В кл.) було надано, подарунки, також було надано шкільний та спортивний одяг.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України « Про охорону дитинства» забезпечено протягом 2021/2022 навчального року безкоштовними гарячими обідами діти з інвалідністю, діти із числа киян – учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих(померлих) киян, які брали участь в проведені антитерористичної операції, діти з числа внутрішньо переміщених осіб.

Відвідування учнями школи.

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в школі, удосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів в школі важливим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Протягом 2021-2022 навчального року на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейди контролю за відвідуванням.

Щоденно ведеться контроль за відвідуванням учнями школи: вчителями-предметниками на уроках, класними керівниками на сторінках Зведеного обліку відвідування в класних журналах (відповідно до Вказівок до ведення журналу) та журналі «Облік відвідування учнями школи», в якому на першого уроці секретар записує прізвище відсутніх учнів. Адміністрацією школи вивчається питання відвідування, аналізується в наказах, на педрадах.

Членами учнівського самоврядування та черговими вчителями проводилися рейди по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки, втікають з них. З учнями та їх батьками, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин, проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Класний керівник збирає матеріали, які засвідчують причину пропуску уроків: пояснювальні записки від батьків, довідки з лікарні та поліклініки.

Питання відвідування учнями школи розглядалося на батьківських зборах, педагогічній раді та раді профілактики.

Аналіз причин відсутності учнів на навчальних заняттях свідчить про те, що спостерігається збільшення кількості відсутніх учнів за заявами батьків, але більша частина учнів пропускали заняття з поважних причин.

З метою якісного відвідування учнями школи необхідно:

-Забезпечувати постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням.

- Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

- У кожному конкретному випадку відсутності учнів на уроках невідкладно з'ясовувати причину, встановлювати місце перебування дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.

-Проводити постійний аналіз відвідування учнів та рекомендувати батькам систематично інформувати класних керівників про необхідність відсутності їх дитини на заняттях.

БАТЬКИ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ДІТЕЙ, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування учнями уроків у навчальних закладах.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, Закону України «Про внесення до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19)» (щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року) й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – заступник директора з виховної роботи Присяжнюк Л.М..

На початок 2021/2022 навчального року були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану школи.

У наказі по школі «Про розподіл функціональних обов’язків» №141 від 01.09.2021 передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в школі.

На 01.09.2021 року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом до роботи. Питання охорони праці обговорюються на засіданнях педрад та на нарадах при директорові.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах в останній тиждень навчального року.

Станом на вересень кожного року всі учні школи мають медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями, що підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз.

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежним щитом, який укомплектований згідно вимог, ящиком з піском тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені, розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

На всіх поверхах школи розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі з охорони праці. Проведено первинні інструктажі з охорони праці на робочому місці.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також, у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово розглядались на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота, щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Але, ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, на перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

Інформатизація освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2021/2022 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

• упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій в освітній процес;

• формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

• удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

• оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

• використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання;

• впровадження електронного класного журналу та журналу групи подовженого дня у 1-4 класах на базі електронної платформи “Human School” з 01.09.2020;

• використання інформаційних ресурсів платформи “Human School” для проведення дистанційного навчання предметів, що були винесені на змішану форму організації навчання у школі у 2021-2022 н.р.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

- інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес;

- підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти.

Одним з засобів реалізації інформаційних технологій у школі є створення діючого веб-сайту навчального закладу у мережі Інтернет та активних офіційних сторінок у соціальних мережах Facebook/Instagram.

У закладі освіти створено і функціонує сайт http://www.school202.edukit.kiev.ua/, на сторінках якого викладено інформацію про історію школи, її колектив, цінності і традиції, досягнення, стратегія розвитку закладу освіти. Постійно оновлюється розділи:

- Новини

- Інформація про заклад

- Нова українська школа (НУШ)

- Навчально-виховний процес

- Методична робота. STEM -технології

- Участь у районних міських і міжнародних заходах

- Робота з обдарованими дітьми

- Математична декада

- Робота соціально-психологічної служби

- Позаурочна робота

- Співпраця батьків і школи

- Безпека життєдіяльності і цивільний захист. Профілактика захворювань

- Учнівське самоврядування, волонтерська робота та благодійність

- Класне життя

- Дистанційне навчання

- Підготовка до ДПА, ЗНО, графіки проведення

- Корисні поради

- Корисні посилання

- Електронна скринька школи

- Google-календар СШ 202

- Архів

- Форум.

Сайт містить досягнення учнів школи, корисні поради для класного керівника, для батьків, консультації психолога.

Комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу: у школі функціонує 3 комп’ютерних класи, мультимедійним обладнанням забезпечено кабінети початкової школи, географії, фізики, хімії, англійської мови та математики. У всіх навчальних кабінетах доступне підключення до мережі Інтернет через Wifi-мережу.

Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався через необхідність змішаної дистанційної форми навчання. Всі учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення навчальних занять з ІКТ та консультації від вчителів інформатики.

З 28.03.2022 по 31.05.2022 навчальні заняття проводилися за технологіями дистанційного навчання:

- вчителі використали інтернет-ресурси Human School, На Урок, Class Dojo, YouTube, Learning Apps, Всеукраїнська Школа Онлайн, месенджери Viber, Telegram, дистанційні платформи Google Classroom, середовища для проведення відеоконференцій, вебінарів ZOOM, де залучили учнів в роботі з онлайн-тестами та використали можливість проводити дистанційно уроки, семінари тощо.

Діяльність шкільної бібліотеки

Бібліотека школи є його обов’язковим структурним підрозділом. Завідувач бібліотекою Чихачова Т.Ф.

Діяльність шкільної бібліотеки була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи.

Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів літературою необхідною для освітнього процесу постійно вивчаються читацькі потреби. В цьому напрямку проводяться індивідуальні бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою навчальною, методично, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

Спільно з педагогічним колективом участь у проведенні предметних тижнів, надано допомогу в підготовці і проведенні виховних заходів.

Підготовлені виставки до предметних тижнів.

Було оформлено книжкові виставки до знаменних дат року:

· До Міжнародного Дня миру;

· До дня визволення України та Києва від фашистських загарбників;

· До дня української писемності та мови;

· До дня пам’яті жертв голодомору;

· До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

· До дня соборності України;

· До дня пам’яті жертв Голокосту;

· До Дня пам’яті героїв Крут;

· До річниці перемоги у другій світовій війні;

· До річниці небесної сотні;

· До дня партизанської слави;

Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи спрямовано на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі щорічно проходять медичний огляд. Ведеться контроль за проходженням медичного огляду працівниками їдальні двічі на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках .

Порушень у проходженні медичних оглядів працівниками школи не виявлено.

Щорічно учні також проходять медичне обстеження. За результатами медичного огляду на початку навчального року було оформлено Листи здоров'я. З числа учнів формуються групи на уроках фізичного виховання згідно рекомендацій лікаря.

У 2021/2022 навчальному році у закладі освіти працює сестра медична Ликова О.В., яка має відповідну освіту та кваліфікацію.

Організаційна робота медичної сестри. Заведена відповідна документація.

Всі діти мають медичні картки, з відповідними записами про стан здоров’я.

Огляд на педикульоз і коросту проводився після кожних канікул. Сестра медична систематично контролює проведення фізкультурно-оздоровчої роботи.

Сестра медична протягом року здійснював систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов, контролює харчування учнів, робить забори їжі.

У школі наявний медичний кабінет, який своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Нового санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень відповідає санітарним нормам.

Фінансово-господарська діяльність.
Використання коштів за 2021-2022 навчальний рік (вересень 2021-травень 2022)

Закупівлі:

Закупівля

Вартість

Папір

19226,28

Тканинні ролети

49980,00

Кришки для гастроємностей

3720,00

Інформаційні стенди

49319,00

Проектори, проекційні екрани

44850,00

Демонстраційне обладнання для старших класів

28740,00

Комп’ютерне обладнання

32200,00

Будматеріали

21331,00

Новорічні подарунки для дітей пільгових категорій

15983,00

Засіб КЗІ електронний ключ

2660,00

Ноутбуки для НУШ

35574,00+54000,00

Ноутбуки для організації дистанційного навчання

218784,00

Сучасні меблі для початкових класів

12100,80

Інтерактивні комплекти для навчальних кабінетів початкової школи

137850,00

Вертикальні жалюзі

49975,20

Дезінфекційний засіб, маски

8712,00+1945,00

Лікарські засоби

6697,14+870,00

Госптовари

2333,94+41676,00

Тример, машина снігоприбиральна

21247,02

Меблі для НУШ

58285,00

Одяг для дітей пільгових категорій

4300,00

Ділова документація

4338,00

Виконано роботи :

Капремонт – заміна вікон

1420599,60+17998,44

Вогнезахист дерев’яних конструкцій

18000,00

ТО офісної техніки

1650,00

Видача сертифікатів КЕП

332,00

Поточний ремонт приміщень

49052,11

Поточний ремонт електрообладнання

20894,34

Навчання

3660,00+1224,00+1343,04+947,00

Улаштування електроживлення в кабінетах

12583,93

Доступ до ПЗ СОТА

2000,00

Поточний ремонт приміщення загального користування

18481,84

Вивіз листя

16500,00

Поточний ремонт покрівлі

49500,00+630,25

Обрізка дерев

22000,00

Поточний ремонт огорожі

49852,54+686,84

Лабораторний аналіз

877,22

Вивіз побутових відходів

4412,60

Організація харчування учнів у навчальному закладі.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», рішень Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», від 03 березня 2016 року № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Героям Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності» ( у редакції рішення Київської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1050/4057), Міської комплексної цільової програми « Освіта Києва 2019-2023 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 467/6518, з метою забезпечення безкоштовним харчуванням окремих категорій учнів.

На початку навчального року було складено і затверджено перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню. Розроблена картотека страв.В школі введено мультипрофільне харчування. Харчування учнів здійснюється за принципом «лінія роздачі», що надає можливість дітям спробувати різні страви або обрати з кількох запропонованих. Подача їжі, організована у вигляді «лінія роздачі», дозволяє учням харчуватися досить різноманітно, формує у дитини свідоме ставлення до правильного харчування і надає можливість малюкам відчути себе дорослими.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, проводиться щоденне прибирання з дезинфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів. Контроль за роботою їдальні здійснюється адміністрацією школи, батьківською громадою.

У шкільній їдальні наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Питання організації харчування періодично заслуховується на засіданнях ради школи, нарадах при директорові.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів.

Учні перебувають у їдальні в супроводі учителів.

Ретельно контролюється санітарний стан приміщень їдальні, різноманітність страв, дотримання циклічного меню, виконуються всі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню знаходиться на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємкості й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало. На даний час харчоблок необхідними інвентарем забезпечений у повному обсязі. Стан харчоблоку задовільний. Роботу їдальні можна вважати задовільною.

Директор школи Лідія ПРИСЯЖНЮК

Кiлькiсть переглядiв: 63

Коментарi