/Files/images/звіт школи 2022-2023.jpg

Педагогічний колектив спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва в 2022-2023 навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема, пов’язаними з реформою освіти, Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Державним стандартом базової середньої освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього процесу та його результативність.

Враховуючи вимоги сьогодення, робота закладу освіти спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей учнів, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

В 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над науково-методичною проблемою: «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»

Протягом року педагогічні працівники здійснювали освітню діяльність відповідно до чинних навчальних програм за напрямками і завданнями відповідно до вимог сучасності:

- сприяння розвитку STEM-освіти: аналіз результативності процесу, шляхи підвищення ефективності упровадження інновацій, виявлення проблем та прогнозування подальших тенденцій розвитку напрямів STEM-освіти;

- організація та проведення освітніх заходів, спрямованих на популяризацію STEM-навчання, профорієнтаційну роботу серед молоді;

- поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти шляхом презентацій під час освітніх заходів різного рівня: семінарів, вебінарів, тренінгів, круглих столів тощо;

- підвищення рівня фахової майстерності науково-педагогічних працівників і представлення педагогічного досвіду роботи;

- роботи творчих груп вчителів математики, природничих наук, української мови та літератури, англійської мови, естетичного циклу та початкової школи;

- організація STEM-навчання на уроках/заняттях, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків і сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці/занятті.

- забезпечення умов для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.

- виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

- удосконалення системи національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.

- продовження роботи із соціального захисту дітей, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, чиї батьки несуть службу в рядах ЗСУ, дітей-переселенців ВПО.

Протягом навчального року робота школи проводилася у відповідності до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад та була спрямована на реалізацію Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів країни від 14.12.2016 № 988-р, Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів країни від 30.09.2020 р. № 898. Особливістю поточного навчального року була робота в період воєнного стану.

В умовах війни педагогічний колектив школи працюва і виконував свої завдання, забезпечуючи підтримку усіх учасників освітнього процесу. Адміністрація школи цілодобово знаходилась на постійному зв’язку з усіма учасниками освітнього процесу, упродовж усього періоду дії воєнного стану здійснювала оцінку поточних питань, які потребували негайного вирішення.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту та річного плану роботи школи. Освітній процес здійснювався згідно освітніх програм для 1-11 класів на підставі типових освітніх програм:

1-4 класи - «Типова освітня програма, яка розроблена під керівництвом
Савченко О.Я.» (НУШ-1) (зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743-22).

5 класи – «Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН від 19.02.2021 №235 (зі змінами).

6-9 класи - Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (зі змінами внесеними до окремих навчальних програм наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698) та «Впровадження в освітній процес педагогічної технології «Росток» в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти», наказ МОН від 29.04.2021 № 483

10-11 класи - Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства науки і освіти України від 20.04.2018 № 408 (зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2020 року № 464).

Освітні програми погоджені рішенням педагогічної ради (протокол № 1 від 29.08.2022)

В 2022-2023 навчальному році педагогічний колектив працював над вирішенням наступних завдань:

- створення безпечного, здорового, комфортного освітнього середовища в школі, яке сприяє якості навчання;

- розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- впровадження Державного стандарту базової середньої освіти, оновлених навчальних програм загальної середньої освіти у рамках Концепції Нової української школи.

- залучення учнів і вчителів до дослідницької роботи як вагомого чинника у ході формування компетенцій;

- активізація роботи кожного педагога щодо ефективності та результативності досягнень учнів;

- впровадження сучасного змісту роботи у шкільну практику;

- створення умов для саморозвитку та самоосвіти педагогів;

- удосконалення підготовки педагогічних кадрів у контексті реалізації завдань, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;

- здійснення комплексної оцінки професійної діяльності педагогів, які атестуються, та визначення впливу атестації на формування їх творчої особистості;

- забезпечення науково-методичного супроводу освітнього процесу за

новими освітніми стандартами і навчальними програмами;

- удосконалювати структуру, зміст і форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами на основі моніторингу, діагностування та диференціації;

- організацію роботи з обдарованими дітьми, підготовку і участь у олімпіадах з базових дисциплін, турнірів, конкурсів тощо;

- організацію індивідуального консультування і професійної підтримки педагогів;

- впровадження профілізації в старших класах;

- якісний супровід інклюзивної освіти;

- сприяння утвердженню позитивного іміджу школи.

В рамках реалізації методичної теми школи плідно працювали творчі групи вчителів ПЦМК всіх напрямків:

ПЦМК

ПІБ учасників творчої групи

Методична тема

1

математичного циклу

Желізняк М.П.
Кільдій В.М.
Кольцова І.М.
Сенік Н.А.
Карнах О.П.
Василенко В.О.
Василенко К.Г.
Барбара Н.Е.
Гриценко О.В.

«Використання інформаційних технологій під час проведення уроків математики, фізики та інформатики»

2

гуманітарного циклу

Сімороз Л.В.
Гайдай Т.В.
Литвиненко М.О.

«Організація дослідницької діяльності учнів під час узагальнення вивченного матеріалу на уроках української та зарубіжної літератур»

3

Позняк О.І.
Ромах С.М.
Сіманішина І.С.

«Методи розвитку логічного та креативного мислення на уроках української мови та літератури»

4

Шелег С.М.
Филь Г.О.

«Адаптування навчальних програм з історії для дітей з особливими освітніми потребами»

5

іноземної мови

Щепкіна Н.І
Кислюкова Л.Б
Наумова Н.К

«Система оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови в початковій школі»

6

Фіщенко Є.М,
Піонтковська А.В,
Цибуля О.В.

«Формування в учнів ключових умінь 21-го століття на уроках англійської мови»

7

природничого циклу

Гомон Т.І.
Кротюк А.В.

«Дослідження, моделювання та проєктна діяльність як методи розвитку творчих здібностей учнів 5-х класів НУШ на уроках «Пізнаємо природу»

8

природничого циклу

СвириденкоТ.О.
Пескова І.В.
Коновод Н.П.

«Реалізація STEM-освіти на уроках природничого циклу під час дистанційного навчання з використанням моделі навчання «перевернутий клас»

9

спортивно-патріотичного циклу

Турчина Т.О.
Шпак О.В.
Чоповський О.В.
Ткачова С.В.
Єрмоленко В.І.
Прищепа Т.К.

«Інноваційні складові безпеки на уроках як запорука безпечного освітнього простору»

10

естетично-розвивального циклу

Ткачова С.В.
Єрмоленко В.І.
Романенко І.Г.
Процька Т.Л.

«Реалізація комплексного підходу до розв’язання навчальних, розвивальних та виховних завдань у руслі НУШ, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та STEM-освіту»

11

початкового циклу

Вчителі початкових класів

«Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень учнів в початковій школі як шлях до підвищення їх освітнього рівня»

Головний колегіальний орган – педагогічна рада – працювала протягом навчального року над питанням забезпечення внутрішньої системи якості освіти. На засіданнях педради розглядалися питання розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, вдосконалення, ефективної діяльності закладу освіти. Освіта це не лише оцінки. Це і створене освітнє середовище, і оцінювання учнів на основі чітких критеріїв, педагогічна діяльність працівників, управлінські процеси.

Робота педагогічного колективу була спрямована на забезпечення виконання навчальних програм і вимог Державних стандартів освіти. Заклад на якісному рівні задовольняє запити учасників освітнього процесу, про що свідчать опитування учасників освітнього процесу. Якісний показник визначається за відсотком учнів, які мають достатній та високий рівень досягнень.

Управління закладом освіти

У 2022-2023 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

Здійснювалась ефективна кадрова політика, до викладацької діяльності були залучені лише фахівці, які постійно підвищували свій професійний рівень. В роботі протягом року використовувались онлайн-платформи для професійного самовдосконалення.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи закладу, плану внутрішкільного контролю, календарних планів вчителів-предметників, планів роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу освіти.

Завдяки існуванню у школі підключення до мережі Інтернет, педколектив впродовж року активно використовував матеріали сайтів Міністерства освіти і науки України, Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, інших закладів освіти, що дало можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та проектами.

Ще однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік обов’язкової інформації, яку заклад має оприлюднювати. На офіційному сайті, є відкритий доступ до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Прозорість та відкритість». Сайт закладу постійно оновлюється, висвітлює події, які відбуваються у житті школи, є одним із інструментів організації дистанційного навчання. Шкільне життя навчального закладу висвітлюється також на офіційній Facebook-сторінці закладу, що є також популярною серед учнів та батьків.

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, підтримка; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану дисципліни. За результатами підсумкових контрольних робіт адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Внутрішкільний контроль (моніторингові дослідження та тематичні контролі окремих предметів) в 2022-2023 навчальному році в школі проводився відповідно до річного плану роботи:

· Моніторинг самоосвітньої діяльності, підвищення кваліфікації, зокрема, вчителів, які підлягають атестації в 2023 році (щомісяця);

· Персональний контроль: за роботою молодих та малодосвідчених вчителів;

· Моніторинг шкільних ресурсів (вебсайт, сторінки у соціальних мережах) на предмет розміщення на них несанкціонованої інформації – двічі на місяць;

· Моніторинг стану відвідування навчальних занять здобувачами освіти за І, ІІ семестр;

· Моніторинг відвідування учнями гуртків та секцій - жовтень;

· Моніторинг робота ГПД – жовтень-листопад;

· Контроль за веденням класних журналів щодо обʼєктивності тематичних балів – жовтень;

· Тематичний контроль з фізики «Використання освітніх технологій» - листопад;

· Тематичний контроль з зарубіжної літератури - листопад;

· Моніторинг результативності участі учнів школи в предметних олімпіадах шкільного етапу – березень;

· Моніторинг стану профільного навчання в старшій школі – листопад;

· Моніторинг інформованості учнів про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень – грудень;

· Моніторинг навчальних досягнень учнів 8-9 класів з поглибленим вивченням предметів за результатами І семестру – грудень;

· Моніторинг якості роботи вчителів за підсумками І семестру - січень;

· Тематичний контроль з хімії «Розвиток навчальної компетенції учнів» - лютий;

· Тематичний контроль з фізичної культури – лютий;

· Моніторинг результативності участі учнів школи в предметних олімпіадах районного та міського етапів – березень;

· Фронтальний контроль за станом викладання математики в 1-11 класах – березень;

· Фронтальний контроль за станом викладання української мови в 2-11 класах – квітень;

· Тематичний контроль з «Основ здоровʼя» - квітень;

· Моніторинг навчальних досягнень учнів за рік – травень;

· Моніторинг (порівняльний) річного оцінювання учнів 4-х класів та результатів ДПА – травень;

· Моніторинг рівня ЗУН з математики в класах «Росток», профільних та класах з поглибленим вивченням математики» - травень.

Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказами по школі, надавались рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, пропонувались заходи щодо підвищення результативності роботи вчителів.

У 2022-2023 навчальному році в школі були відкриті та функціонували 2 інклюзивних класи, в яких навчалось троє дітей, що потребували 4 рівень підтримки. За допомогою кваліфікованих педагогічних працівників був створений належний супровід та підтримка учням у їх соціальній адаптації, розкритті своїх інтелектуального, фізичного та духовного потенціалів. В обох класах (1-й та 6-й) працювали асистенти вчителя. Для учнів інклюзивної форми навчання було складено індивідуальні програми розвитку, розроблено і затверджено навчальний план, де було передбачено години корекційно-розвиткових занять з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Всі навчальні предмети адаптовані. Були проведені засідання команд психолого-педагогічного супроводу та складено відповідні протоколи з рекомендаціями.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року є, майже, позитивною – всі предмети викладаються фахівцями, вакансій вчителів небуло. Протягом навчального року з особистих причин звільнились вихователь ГПД та асистент вчителя. Всі педагогічні працівники мають відповідну педагогічну освіту.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як методична Рада школи, батьківський актив школи, профспілковий комітет.

Адміністрація закладу планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання. Особливу увагу в цьому навчальному році було приділено облаштуванню найпростішого укриття: проведено поточний ремонт в найпростішому укритті та заплановано капітальний ремонт найпростішого укриття також придбано генератор змінного струму та гумове покриття для підлоги в укритті.

Аналіз структури і мережі школи за 2022/2023навчальний рік.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентісний підходи, які покликані підготувати особистість до здатності самостійно створювати власне життя, досягати життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення освітніх потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Головний колегіальний орган – педагогічна рада – працювала протягом навчального року над питанням забезпечення внутрішньої системи якості освіти. На засіданнях педради розглядалися питання розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, вдосконалення, ефективної діяльності закладу освіти. Освіта це не лише оцінки. Це і створене освітнє середовище, і оцінювання учнів на основі чітких критеріїв, педагогічна діяльність працівників, управлінські процеси.

Робота педагогічного колективу була спрямована на забезпечення виконання навчальних програм і вимог Державних стандартів освіти. Заклад на якісному рівні задовольняє запити учасників освітнього процесу, про що свідчать опитування учасників освітнього процесу. Якісний показник визначається за відсотком учнів, які мають достатній та високий рівень досягнень.

Управління закладом освіти

У 2022-2023 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

Здійснювалась ефективна кадрова політика, до викладацької діяльності були залучені лише фахівці, які постійно підвищували свій професійний рівень. В роботі протягом року використовувались онлайн-платформи для професійного самовдосконалення.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи закладу, плану внутрішкільного контролю, календарних планів вчителів-предметників, планів роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу освіти.

Завдяки існуванню у школі підключення до мережі Інтернет, педколектив впродовж року активно використовував матеріали сайтів Міністерства освіти і науки України, Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, інших закладів освіти, що дало можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та проектами.

Ще однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік обов’язкової інформації, яку заклад має оприлюднювати. На офіційному сайті, є відкритий доступ до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Прозорість та відкритість». Сайт закладу постійно оновлюється, висвітлює події, які відбуваються у житті школи, є одним із інструментів організації дистанційного навчання. Шкільне життя навчального закладу висвітлюється також на офіційній Facebook-сторінці закладу, що є також популярною серед учнів та батьків.

Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. Формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, підтримка; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе.

У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану дисципліни. За результатами підсумкових контрольних робіт адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Внутрішкільний контроль (моніторингові дослідження та тематичні контролі окремих предметів) в 2022-2023 навчальному році в школі проводився відповідно до річного плану роботи:

· Моніторинг самоосвітньої діяльності, підвищення кваліфікації, зокрема, вчителів, які підлягають атестації в 2023 році (щомісяця);

· Персональний контроль: за роботою молодих та малодосвідчених вчителів;

· Моніторинг шкільних ресурсів (вебсайт, сторінки у соціальних мережах) на предмет розміщення на них несанкціонованої інформації – двічі на місяць;

· Моніторинг стану відвідування навчальних занять здобувачами освіти за І, ІІ семестр;

· Моніторинг відвідування учнями гуртків та секцій - жовтень;

· Моніторинг робота ГПД – жовтень-листопад;

· Контроль за веденням класних журналів щодо обʼєктивності тематичних балів – жовтень;

· Тематичний контроль з фізики «Використання освітніх технологій» - листопад;

· Тематичний контроль з зарубіжної літератури - листопад;

· Моніторинг результативності участі учнів школи в предметних олімпіадах шкільного етапу – березень;

· Моніторинг стану профільного навчання в старшій школі – листопад;

· Моніторинг інформованості учнів про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень – грудень;

· Моніторинг навчальних досягнень учнів 8-9 класів з поглибленим вивченням предметів за результатами І семестру – грудень;

· Моніторинг якості роботи вчителів за підсумками І семестру - січень;

· Тематичний контроль з хімії «Розвиток навчальної компетенції учнів» - лютий;

· Тематичний контроль з фізичної культури – лютий;

· Моніторинг результативності участі учнів школи в предметних олімпіадах районного та міського етапів – березень;

· Фронтальний контроль за станом викладання математики в 1-11 класах – березень;

· Фронтальний контроль за станом викладання української мови в 2-11 класах – квітень;

· Тематичний контроль з «Основ здоровʼя» - квітень;

· Моніторинг навчальних досягнень учнів за рік – травень;

· Моніторинг (порівняльний) річного оцінювання учнів 4-х класів та результатів ДПА – травень;

· Моніторинг рівня ЗУН з математики в класах «Росток», профільних та класах з поглибленим вивченням математики» - травень.

Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказами по школі, надавались рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, пропонувались заходи щодо підвищення результативності роботи вчителів.

У 2022-2023 навчальному році в школі були відкриті та функціонували 2 інклюзивних класи, в яких навчалось троє дітей, що потребували 4 рівень підтримки. За допомогою кваліфікованих педагогічних працівників був створений належний супровід та підтримка учням у їх соціальній адаптації, розкритті своїх інтелектуального, фізичного та духовного потенціалів. В обох класах (1-й та 6-й) працювали асистенти вчителя. Для учнів інклюзивної форми навчання було складено індивідуальні програми розвитку, розроблено і затверджено навчальний план, де було передбачено години корекційно-розвиткових занять з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Всі навчальні предмети адаптовані. Були проведені засідання команд психолого-педагогічного супроводу та складено відповідні протоколи з рекомендаціями.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року є, майже, позитивною – всі предмети викладаються фахівцями, вакансій вчителів небуло. Протягом навчального року з особистих причин звільнились вихователь ГПД та асистент вчителя. Всі педагогічні працівники мають відповідну педагогічну освіту.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як методична Рада школи, батьківський актив школи, профспілковий комітет.

Адміністрація закладу планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання. Особливу увагу в цьому навчальному році було приділено облаштуванню найпростішого укриття: проведено поточний ремонт в найпростішому укритті та заплановано капітальний ремонт найпростішого укриття також придбано генератор змінного струму та гумове покриття для підлоги в укритті.

Аналіз структури і мережі школи за 2022/2023навчальний рік.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентісний підходи, які покликані підготувати особистість до здатності самостійно створювати власне життя, досягати життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення освітніх потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.

Навчальний рік

К-сть класів

Середня наповню-
ваність

К-сть учнів на 05.09

Поглиблене вивчення

Профільне навчання

1-х класів

10-х класів

2018/2019

26

26,2

681

2

2

3

1

2019/2020

27

25,2

680

2

3

3

2

2020/2021

29

25,2

732

2

4

3

2

2021/2022

30

24,4

731

2

4

3

2

2022/2023

30

24,7

742

2

4

3

2

На початок 2022/2023 навчального року у школі навчався 742 учні. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї.

Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку.

Мережа класів у школі.

Навчальний рік

Станом на 05.09.
навчального року

На кінець навчального року

Кількість класів

2018/2019

681

683

26

2019/2020

680

675

27

2020/2021

732

721

29

2021/2022

731

727

30

2022/2023

742

695

30

Простежуючи динаміку, з’ясовано, що учнівський контингент зменшується. Таке зменшення кількості учнів пов’язано з тим, що навчання у цьому навчальному році проходило в умовах повномасштабної війни, розв’язаної російською федерацією.

Укомплектовано 30 класів. Середня наповнюваність класів – 24,7 учнів. У школі :

І ступеня - 12 класів - 297 учнів,

ІІ ступеня - 14 класів - 354 учні,

ІІІ ступеня - 4 класи - 91 учень.

З метою забезпечення доступності і варіативності загальної середньої освіти для розвитку природних здібностей, обдарувань, талантів дітей в школі продовжувалось навчання за програмою НУШ (12 класів: 1-4 класи), інтегративно-діяльнісною педагогічною технологією „Росток” (7 класів: 6-А, 6-Б, 6-В, 7-А, 7-Б, , 9-Б,В), поглиблене вивчення математики (8-А, 9-А класи), поглиблене вивчення географії (8-Б,В класи), профільне навчання (4 класи: 10-А та 11-А класи - математичного профілю, 10-Б та 11-Б - географічного профілю).

Навчання здійснювалось за очною (денною) формою та змішаною формами здобуття освіти, у ІІ зміни.

У 2023/2024 навчальному році планується функціонування 30 класів, у них очікується 720 учнів.

Усі класи – з українською мовою навчання.

У школі здійснюється профорієнтаційна робота з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі; проводиться укладання угод про співпрацю з навчальними закладами міста.

Укладено угоди з наступними закладами:

№ з/п

Назва ВУЗу

№ та дата договору

Заходи по профорієнтаційній роботі

1.Київський національний торговельно-
економічний університет

від 25.03.2016

Проведення зустрічей-консультацій
з учнями та батьками

2.

Національний авіаційний
університет

№ 72/16 від 01.03.2016

Профорієнтаційна робота серед учнів

3.
Інститут інтелектуальної власності
Національного університету
«Одеська юридична
академія» в м. Києві,

Київський інститут Національного
університету
«Одеська юридична академія»,

Київський коледж Національного
університету
«Одеська юридична академія»

від 09.12.2015

Спільні заходи з метою модернізації шляхів
підвищення якості профорієнтаційної,
правоосвітньої та правовиховної роботи

4.ПАТ «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна
Академія управління персоналом»

№ 515 від
28.11.2014

Профорієнтаційна робота серед
учнів

5.

Державний університет
телекомунікацій

від 20.11.2014

Доведення до учнів інформації про
напрямки
підготовки та спеціальності.

6.Київський міжнародний
університетвід 29.04.2014Проведення інтелектуальних ігор,
змагань,
конкурсів з метою виявлення
здібної та талановитої молоді.

7.

Київський національний університет
будівництва і архітектури

від 18.03.2014

Популяризація досягнень науки і
розширення впливу КНУБА

8.Національний університет харчових
технологій


№23/06-07 ЕМ
від 10.10.2012

Бесіди з батьками та учнями заступника декана факультету
довузівської підготовки
та професійної орієнтації

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Виходячи з вищезазначеного, завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням наступні:

· Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять,

· Адміністрації, класним керівникам, учителям, батьківському активу класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на засіданні педрад, вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

Кадрова політика

Відповідно до ст.22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою.

Кадрова політикаспрямована настворення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

У 2022-2023 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 56 педагогічних працівників. З них 36 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (64%), 10 вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (18%), 5 – спеціалісти другої кваліфікаційної категорії (0,9%) , 2 - спеціаліста, 2 педагога – 11 тарифний розряд (бакалаври), 1- студент ІУ курсу університету, 18 - педагогічне звання «старший учитель», 6 педагогів мають педагогічне звання «вчитель-методист».

У закладі освіти працюють всі вчителі за фахом. Наступного навчального року заклад освіти потребуватиме вчителя фізики (9 год.), асистента вчителя (2 ставки), вчителя початкових класів (1 ставка).

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

Навчальний рік

Кількість педагогічних
працівників

Вища

I

II

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

2019/2020

53

29

13

7

5

20

1

2020/2021

57

35

10

7

5

24

2

2021/2022

59

35

10

7

7

22

4

2022/2023

56

36

10

5

2

18

6

Забезпеченість школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:

- наступність в роботі вчителя;

- його педагогічний досвід і кваліфікація;

- характер взаємин суб’єктів освітнього процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

З метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими педагогами, спрямованої на підвищення рівня психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих фахівців у закладі освіти протягом 2022-2023 навчального року була проведена відповідна робота.

У 2022-2023 навчальному році у школі працювало 7 молодих педагогів: Берегова Н.В., Чікова Л.А.- вихователі ГПД, Ковінько Ю.В. – асистент вчителя, Сіманішина І.С.- вчитель української мови та літератури, Паращенко С.В., Никон О.А., Хрещик В.В. – вчителі початкових класів. За кожним педагогом наказом по школі від 16.09.2022 № 155 «Про організацію роботи з молодими та малодосвідченими вчителями» були закріплені досвідчені наставники (Шарпило Н.М., Тугай Л.І., Ромах С.М., Борисенко І.М., Фесенко С.Б., Уваєва Н.В., Лунгор Л.М.),

Робота з молодими педагогами була спланована в річному плані закладу, були складені плани роботи з ними, плани самоосвіти, організовано взаємовідвідування уроків, позаурочних заходів, їх аналіз та самоаналіз. Адміністрація школи та наставники надавали всебічну допомогу молодим педагогам у плануванні роботи, підготовці до уроків, виховних та інших заходів, веденні обов’язкової шкільної документації, підвищенні теоретичного та науково-методичного рівня молодих спеціалістів, їх професійної майстерності.

Бесіди, зустрічі з молодими спеціалістами, відвідування їх уроків, виховних заходів, перевірка документації, свідчать про те, що молоді вчителі є добросовісними та відповідальними, мають хорошу теоретичну підготовку, серйозно ставляться до своєї справи.

Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів.

Атестація педагогічних працівників спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва у 2022-2023 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949.

За графіком проходження атестації та позачергово за заявами педагогів у 2022-2023 навчальному році атестувалися 14 вчителів і заступник директора з виховної роботи на відповідність зайнятій посаді.

Усі педпрацівники, що атестувалися, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які вивчалися членами атестаційної комісії. У закладі освіти було поновлено стенд з питань атестації. Хід атестації висвітлювався на шкільному сайті.

Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

В період атестації вчителями на високому науково-методичному рівні були проведені відкриті уроки та виховні заходи. Вчителі, які атестувалися, брали активну участь у предметних та тематичних тижнях, Фестивалі творчих ідей «STEM-весна», у проведенні Декади партнерства та комунікації «Творимо майбутнє разом». Результати атестації такі:

· атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:

- Хрещик Вікторії Василівні, вчителю початкових класів;

· атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

- Погорілій Ларисі Іванівні, вихователю групи продовженого дня;

- Кислюковій Любові Борисівні, вчителю англійської мови;

- Филь Ганні Олександрівні, вчителю історії;

· атестовано на відповідність посаді, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»:

- Фіщенко Євгенії Миколаївні, вчителю англійської мови;

· атестовано на відповідність посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист»:

- Железняку Миколі Павловичу, вчителю математики;

· атестовано на відповідність посаді, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»:

- Присяжнюк Лідії Михайлівні, вчителю історії;

· атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

- Шпак Олені Володимирівні, вчителю фізичної культури;

- Прищепі Тетяні Костянтинівні, вчителю «Захист України»;

- Нєнашевій Олесі Віталіївні, соціальному педагогу;

- Гриценко Оксані Віталіївні, вчителю фізики;

- Кротюк Аллі Володимирівні, вчителю хімії.

· атестовано на відповідність посаді та відповідність 11 тарифному розряду:

- Паращенко Світлану Володимирівну, вчителя початкових класів;

- Литвиненко Марину Олександрівну, вчителя української мови та літератури.

· атестовано на відповідність займаній посаді заступника директора з виховної роботи Прищепу Тетяну Костянтинівну.

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках щодо організації освітнього процесу.

Підвищення кваліфікації

Педагогічні працівники школи підвищують свій кваліфікаційний рівень згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800.

У Порядку узаконили різноманіття форм підвищення кваліфікації, тому вчителі школи навчалися заочно, дистанційно та у формі вечірніх занять. До того ж усі ці форми підвищення кваліфікації можна було поєднувати.

Педагоги активно займаються самоосвітою, розвиваючи необхідні для роботи компетентності; удосконалюючи та набуваючи нові вузькопрофільні, пов’язані з викладанням певної шкільної дисципліни компетентності; отримуючи новий практичний досвід.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття вчителям шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації.

З метою саморозвитку та самоосвіти та введенням дистанційної форми навчання на період військового стану в цьому навчальному році педагоги школи брали участь в онлайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали свідоцтва та успішно оволоділи знаннями щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в освітньому процесі.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності.

Протягом 2022-2023 н.р. педагогічні працівники школи брали участь у:

- сертифікаційних програмах;

- тренінгах;

- семінарах;

- семінарах-практикумах;

- семінарах-нарадах;

- семінарах-тренінгах;

- вебінарах.

Методична робота

В школі створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога вчителям.

Виходячи з вимог сьогодення, педагогічний колектив ефективно працює над впровадженням інноваційних технологій навчання та виховання, а саме: технології STEM- та STEAM-навчання, технології особистісно-орієнтованого навчання, компетентнісного навчання, рівневої диференціації, розвитку критичного мислення, інформаційно-цифрових технологій навчання, ігрових технологій, проектних технологій та навчальних кейсів.

Колективом школи опрацьовано в науково-методичну літературу з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі. Постійно проводиться консультаційна робота в межах предметно-циклових методичних комісій, Школи молодого вчителя.

З метою обміну досвідом вчителі школи протягом навчального року створювали авторські матеріали і розробки уроків в дистанційному режимі та очному форматі та викладали їх на професійних онлайн ресурсах.

Також протягом навчального року вчителі школи брали участь у дистанційних вебінарах, міських, регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях.

Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про роботу загальноосвітніх навчальних закладів.

Її зміст спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й упровадження в шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці шляхом проведення наступних заходів:

· Засідання педагогічних рад;

· Проведення практичних семінарів, співбесід, консультацій та «круглих столів»;

· Організація та проведення предметних тижнів;

· Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· Організація роботи «Школи молодого вчителя» та педагогічного наставництва;

· Організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогів;

· Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

Структура методичної роботи школи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів:

· педагогічна рада визначає основні напрямки та завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи;

· методична рада поєднує на добровільній основі педагогів, членів педагогічного колективу закладу з метою здійснення керівництва методичною роботою;

· шкільні предметно-циклові методичні комісії спрямовують і координують діяльність педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності та шляхи їхнього розв’язання ;

· «Школа молодого вчителя» координує діяльність молодих педагогів.

У школі працює сім предметно-циклових методичних комісій, робота яких планується та проводиться на належному рівні.

Аналіз роботи ПЦМК засвідчує, що основну увагу вчителі приділяли підвищенню фахової майстерності, розвитку власної творчої особистості, спільному вирішенню завдань, поставлених методичними об’єднаннями щодо втілення сучасних інновацій та педагогічних технологій, сприяли творчому підходу до реалізації ідей програм з кожного предмета на забезпечення, засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів.

На запланованих засіданнях ПЦМК були обговорені такі організаційні питання:

• Зміни в навчальних програмах;

• Впровадження нового Державного стандарту початкової школи та нового Державного стандарту базової середньої освіти;

• Концепцію «Нова українська школа»;

• Закон України «Про повну загальну середню освіту»;

• Положення про сертифікацію педагогічних працівників;

• Типових освітніх програм для 1-2, 3-4 класів;

• Освітні програми для 5-6 класів за новим Державним стандартом;

• Забезпечення наступності в роботі початкової школи-основної школи;

• Підготовка та проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, завдань державної підсумкової атестації.

Педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус», «Едера» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Україна живе та працює з 24 лютого 2022 року в умовах повномасштабної війни з російською федерацією.

Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено від 14 березня 2022 року № 133 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», та законом України затверджений Указ Президента України від 1 травня 2023 року № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Головними пріоритетами у такий період є захист України, збереження життя громадян та забезпечення функціонування критичної інфраструктури держави.

У сьогоденному світі нова Українська школа провідне місце відводить вчителям нової формації успішним, вмотивованим, компетентним, кваліфікованим. Вчителям які виконують в освітньому процесі ролі наставника, фасилітатора, консультанта, менеджера, модератора, коуча. Вони самостійно і творчо здобувають інформацію, організовують дитиноцентрований процес. Отже, закладають надійне підґрунтя для навчання впродовж життя з метою особистісної реалізації.

Працюючи у ПЦМК педагоги школи дійшли думки, що вчитель сьогодні повинен бути організатором, який спрямовує учнів на розв’язання навчальних завдань. Учитель сучасної школи повинен не просто вчити, він повинен формувати духовно інтелектуальну, творчу особистість, адаптовану до сучасних вимог, різнобічно розвинену, соціально зрілу, яка успішно засвоює ціннісний нормативний досвід поколінь, виробляючи свій власний досвід діяльності, творчості, спілкування. Тільки за таких умов можна досягти компетентності учнів як інтегрованого результату учіння. Над чим наш педагогічний колектив працює останні роки.

Працюючи над проблемною темою школи «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» й задачами ПЦМК, учителями було визначено етапи роботи над проблемною темою, з’ясовано основні цілі та завдання, сплановано роботу над темою.

Недоліками в роботі педагогів є відсутність систематичної індивідуальної роботи з учнями низького рівня навченості й недостатньо поширена робота зі здібними учнями серед вчителів профільних ПЦМК, не завжди враховуються психологічні особливості дітей. Не на належному рівні проводилася робота щодо залучення учнів до роботи в Шкільному науковому товаристві. Проблемою залишається те, що не всі вчителі залучають дітей до участі в конкурсах та олімпіадах. Це вказує на недостатню роботу вчителів щодо формування ключових та предметних компетенцій, а як наслідок - невміння учнів соціалізуватися в сучасному середовищі. Тому, варто надалі приділити більшу увагу комплексному процесу засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволять йому бути повноправним членом суспільства.

Виходячи з цього, визначенозагальні напрями в організації методичної роботи: підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи; упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації, встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів; активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі.

Відповідно до плану роботи школи були проведені предметні тижні:

Термін

Предметний тиждень

Відповідальний

24.10.2022– 30.10.2022

10.04.2023–16.04.2023

Початкової школи

Борисенко І.М.

13.03.2023 – 19.03.2023

02.05.2023– 07.05.2023

Математики (математика, фізика, інформатика, астрономія)

Кільдій В.М.

07.11.2022– 13.11.2022

20.02.2023– 26.02.2023

Гуманітарних наук (українська мова та література, зарубіжна література, історія, суспільствознавчі науки, правознавство, громадянська освіта

Ромах С.М.

14.11.2022– 20.11.2022

Іноземної мови

Піонтковська А.В.

21.11.2022– 27.11.2022

Природничих наук (біологія, хімія, навколишній світ, пізнаємо природу, географія)

Гомон Т.І.

23.01.2023– 29.01.2023

17.04.2022– 23.04.2023

Спортивно-патріотичного спрямування (фізкультура, основи здоров’я, Захист України, здоровʼя, безпека, добробут)

Турчина Т.О.

06.02.2023– 12.02.2023

03.04.2023– 09.04.2023

Естетичного спрямування (етика, трудове навчання, технології, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво)

Ткачова С.В.

Предметні тижні пройшли яскраво та творчо. В них взяли участь майже 80% учнів 1-11 класів школи. Нажаль, військовий стан в країні, спричинений агресією росії, змішана форма навчання, запроваджена в школі, не дозволили в повному обсязі реалізувати плани заходів тижнів цього року.

До реалізації завдань по проведенню предметних тижнів активно залучалися як вчителі, які мають педагогічні звання, вищу кваліфікаційну категорію - вони є керівниками ПЦМК, наставниками молодих вчителів, так і молоді та малодосвідчені педагоги. За їх активної участі тижні пройшли на високому рівні.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

В закладі організовано роботу «Школи молодого вчителя». На засіданнях якої було розглянуто ряд запитань:

- Урок – основна форма організації навчально- виховного процесу. Типи і структура уроку – вільний вибір вчителя.

- Сучасний конспект вчителя: моделювання фрагментів уроків з використанням активних форм і методів навчання. Як зробити урок ефективним»

- Розвиток пізнавальних психічних процесів пʼятикласників

- Ігрові методи навчання. Методи самоуправління освітнім процесом.

- Психологічні особливості пізнавальної діяльності школярів. Способи формування пізнавального інтересу учнів. Мотиви навчання і виховання.

- Особистість учителя як чинник навчання. Вимоги до вчителя. Програма самореалізації вчителя. Імідж педагога.

- Критерії вихованості особистості. Особистісно зорієнтоване виховання школярів.

- Відкритий урок: особливості підготовки та проведення. Аналіз і самоаналіз проведеного уроку і виховного заходу.

- Способи активізації пізнавальної діяльності через STEM-технології.

- Реалізація особистісно-орієнтованого навчання у НУШ.

У 2022-2023 навчальному році освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, культурний, соціологічний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Протягом року була проведена суттєва робота, щоб здобувачі освіти та їхні батьки вважали, що оцінювання результатів навчання учнів у закладі освіти є справедливим і об’єктивним. Педагогічні працівники в усній формі, на сайті закладу, на інформаційних стендах у навчальних кабінетах та інших приміщеннях закладу знайомили учасників освітнього процесу з критеріями оцінювання. Учні залучалися до спільного розроблення критеріїв оцінювання їхньої діяльності. Система оцінювання в закладі освіти ґрунтується на компетентнісному підході. Учителі розробляють компетентнісні завдання для проведення оцінювання, застосовують формувальне оцінювання, що передбачає відстеження індивідуального поступу учня, практикують само та взаємооцінювання. Педагоги застосовують формувальне оцінювання: систематично відстежують та відображають розвиток, процеси навчання і результати навчання кожного учня, регулярно надають учням ефективний зворотний зв’язок щодо їхньої роботи. Результати незалежного оцінювання, зовнішніх та внутрішніх моніторингів корелюємо із результатами підсумкового семестрового та річного оцінювання.

Упровадження педагогіки партнерства, компетентнісного й інтегративного підходів в освітній процес передбачає активне включення дітей в організацію навчання. Компетентнісне навчання вимагає нових підходів до оцінювання. Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів.

Відповідно до нових Державних стандартів навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, учнів у 3-4 класах - формувальному та рівневому оцінюванню, учні 5-х класів – бальному (за рішенням педагогічної ради) оцінюванню.

Основними видами оцінювання здобувачів освіти є вхідний контроль (проведено у вересні), поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). В цьому навчальному році в зв’язку з воєнним часом здобувачі освіти 4-х, 9-х та 11-х класів були звільнені від проходження ДПА.

У закладі освіти використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки діагностувальних, контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо.

У 2022-2023 навчальному році відповідна увага була звернена на стан викладання та якість навчальних досягнень з математичних, природничих дисциплін, англійської мови, зарубіжної літератури, мистецтва та фізичної культури. Матеріали перевірок узагальнені в довідках та наказах директора, обговорені на нарадах при директорові та методичних об‘єднаннях.

Продовжуємо свою роботу в глобальній мережі Інтернет. Створено та працює сайт школи та офіційні сторінки у соціальних мережах Facebook та Instagram, де учителі, учні, батьки та гості мають можливість систематично знайомитися із подіями, які відбуваюся у школі, різноманітнимиінформаційнимиматеріалами.

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були прове­дені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчаль­ному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

Педагогічний колектив успішно втілює Концепцію нової української школи з 2018 року. З вересня 2022 року стартував новий етап впровадження НУШ у базовій школі. Створено відповідне освітнє середовище для 5-х класів НУШ. Вчителі, які працювали у 5 класі та адміністрація закладу пройшли відповідну професійну підготовку. На даний час ведеться ґрунтовна робота щодо підготовки впровадження Державного стандарту у 6-х класах. Питання щодо результатів роботи початкової школи та 5-х класів за новими освітніми стандартами розглядалося на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради.

Основними умовами успішного досягнення базової компетентності учнями школи ми вважаємо: підвищення ефективності уроку як основної можливості діалогу учня та вчителя; розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння змісту освіти; ріст професійної майстерності педагогічних кадрів; орієнтацію педагогів на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії; забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її аспектах; комплексний супровід педагогами освітнього та професійного вибору школярів.

Питання методичної роботи з педагогічними кадрами, удосконалення професійної майстерності були предметом обговорення на засіданнях педагогічних рад, адміністративних нарад, нарад при директорі.

Науково-методична рада закладу забезпечувала планування, керівництво та аналіз методичної роботи протягом року. Майстерність учителів здійснювалася через постійне самовдосконалення, вивчення передового досвіду вчителів України та своїх колег шляхом самоосвіти та через участь у роботі методичних об’єднань, семінарах, виконанні особистих творчих планів.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової майстерності педагогів. Педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року.

Робота з обдарованими дітьми

Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним чинником, що суттєво впливає на її загальний та економічний розвиток. Це сприяє зацікавленню проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання й розвиток обдарованих дітей та молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

Обдаровані діти вирізняються серед ровесників високим розумовим розвитком, що є результатом природних задатків і сприятливих умов виховання.

З огляду на це за основу роботи взято модель обдарованості Дж. Рензуллі, яка передбачає такі складові:

- неабиякі інтелектуальні здібності (перевищують середній рівень);

- креативність;

- мотивацію, зорієнтовану на успіх;

- ерудицію;

- комфортне освітнє середовище.

Уважаємо найефективнішим шляхом розвитку творчої особистості залучення здобувачів освіти до продуктивної творчої діяльності.

Розвивати здібності означає озброювати дитину засобами діяльності, навчити принципам реалізації поставлених завдань, створити умови для розкриття обдарованості.

Головне завдання для вчителя - створити умови для розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів.

У школі накопичений певний позитивний досвід роботи з обдарованими дітьми, який необхідно узагальнити та розповсюдити. Протягом кількох років обдарованість дітей виявляється й оцінюється на різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах, інтелектуальних марафонах, конференціях, виставках. Працюють різноманітні гуртки, факультативи, секції з метою створення умов для самореалізації особистості. Уже стало традицією проведення предметних декад як невід'ємної частини навчально-виховного процесу. У школі започатковані традиції проведення конкурсів, свят, інтелектуальних змагань, які стали органічною частиною іміджу освітнього закладу.

Разом з тим слід відмітати, що робота з обдарованими дітьми потребує більш чіткого педагогічного керівництва з боку вчителів-предметників, адміністративних та учнівських кураторів, адміністрації.

В процесі роботи з обдарованими дітьми:

- викладання навчальних предметів спрямовано на виховання розвинутої компетентної особистості шляхом впровадження новітніх інтерактивних технологій;

- залучено обдарованих, здібних дітей до активної участі в предметних тижнях, конкурсах, олімпіадах.

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2022-2023 навчальному році були здійснені такі заходи:

- поповнювався банк даних «Обдарована дитина»;

- продовжена робота щодо виявлення талановитих дітей;

- працювало 7 гуртків;

- шкільне товариство «Юний науковець» працювало з учнями 8-х- класів, які працювали над науково-дослідницькими темами в секціях: історія, біологія (медицина);

- проводилися індивідуальні та групові заняття (за навчальним планом) з математики, географії, хімії, фізики.

- учні школи взяли участь в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика, Міжнародному конкурсі імені Т.Г.Шевченка, чисельних конкурсах виховного спрямування, спортивних змаганнях, змаганнях Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

- організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

- організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

- забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи.

Впродовж 2022-2023 навчального року предметно-циклові комісії на своїх засіданнях планували та звітували про роботу з обдарованими учнями, розробляли тексти олімпіадних робіт з навчальних предметів шкільного етапу, обговорювали результати участі учнів та виробляли шляхи подолання труднощів.

На підставі наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.01.2023 № 3 «Про підсумки І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів- членів МАН», наказів Департаменту освіти і науки Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.03.2023 № 33 «Про підсумки ІІ (районного)етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022-2023 навчальному році», від 14.03.2023 № 34 «Про підсумки ІІІ(міського)етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2022-2023 навчальному році», від 13.03.2023 № 31 «Про підсумки ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів- членів МАН», за результатами роботи школа має наступні досягнення:

- 25 призерів ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад (всього взяло участь 69 учнів);

- 3 призера ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад (всього взяло участь 21 учень);

- 2 призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт МАН

- 3 призера ІІІ етапу конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика (всього взяло участь 23 учня);

Наприкінці І та ІІ семестрів проведено моніторинг та проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу учнів 3-11 класів.

Статистичний звіт успішності учнів спеціалізованої школи I-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва за 2022/2023 н. р.

Клас

Було на 05.09

Прибуло

Вибуло

Є на кінець року

1-3 бали

4-6 балів

7-9
балів

10-12
балів

1

72

5

17

60

-

-

-

-

2

65

2

4

63

-

-

-

-

3

87

1

14

74

-

15

43

19

4

73

1

3

71

3

23

34

11

Всього

297

9

38

268

3

38

77

30

5

90

7

83

1

12

35

35

6

69

2

5

66

3

21

27

15

7

57

2

2

57

4

13

28

12

8

58

1

3

56

8

23

20

5

9

80

-

5

75

12

30

20

13

Всього

354

5

22

337

28

99

130

80

10

49

1

2

48

7

19

13

9

11

42

-

1

41

3

14

19

5

Всього

91

1

3

89

10

33

32

14

Разом

742

15

63

694

41

170

239

124

%

6,0%

24,5%

34,4%

17,8%

По класах:

Навчаються

3 - 4 класи

5 - 9 класи

10 - 11 класи

Всього

Кіль
кість

Відсот
ки

Кіль
кість

Відсот
ки

Кіль
кість

Відсот
ки

на 1-3 бали
(низький
рівень)

3

2%

28

8%

10

11%

7%

на 4-6 балів
(середній
рівень)

38

26%

99

29,3%

33

37%

30,7%

на 7-9 балів
(достатній
рівень)

77

53%

130

38,5%

32

36%

42,5%

на 10-12
балів
(високий
рівень)

30

20%

53

23,7%

14

15,7%

19,8%

Показники якості знань учнів за паралелями є такими:

3-ті класи – 83,7% 8-мі класи – 44,6% ,

4-ті класи – 61,6%, 9-ті класи – 44%,

5-ті класи – 84,3%, 10-ті класи – 45,8%,

6-ті класи – 63,6%, 11-ті класи – 58,5%.

7-мі класи – 70,1%,

Як видно з даних, найкращих результатів у навчанні досягли учні 5-х класів.

Найнижчий показник якості знань учнів у 9-х класах. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Аналіз успішності учнів 3-11 класівшколи за 2022-2023 навчальний рік показав, що в процесі навчання є недоліки над якими треба працювати. Необхідно визначити причини зниження успішності по класах, намітити шляхи їх подолання.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології. Але більшість школярів не справляються із завданнями високого та достатнього рівнів, які передбачають практичне застосування теоретичних знань: проаналізувати певні явища та задачі, порівняти та оцінити суперечливі думки в тій чи іншій галузі, узагальнювати та логічно мислити, викладати та відстоювати власну точку зору. Отже, над цим варто працювати далі.

Також, негативний вплив на якість знань учнів мав період дистанційного навчання в зв’язку з воєнним станом.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», пункт 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайних ситуацій», пункту 3 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері освіти», наказів Міністерства освіти та науки України № 466 від 20.05.2022 року «Про деякі питання видачі документів про загальну середню освіту в умовах воєнного стану в Україні», пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу ІV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за №8/32979, наказу Міністерства освіти і науки України від 11.01.2023 року № 19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального року» та листа Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2023 № 063-1494 «Про завершення воєнного 2022-2023 навчального року» та з метою організованого завершення 2022/2023 навчального року, було звільнено у 2022/2023 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

У закладі для учнів 10-11 класів впроваджено два профілі навчання: географічний та математичний. Головним в освітньому процесі адміністрація школи та педколектив вбачають формування у школярів уміння творчо використовувати отримані знання, розвивати потребу в систематичному самовихованні, самовдосконаленні, самореалізації.Ми прийшли до висновку, що будь-яка дитина може бути успішною в тій чи іншій сфері навчально-виховної діяльності, якщо вчитель у своєму арсеналі використовує не тільки дидактичні, а й психолого-фізіологічні методи та прийоми. Ми намагаємося створювати всі умови для якісного й ефективного навчання. Результатом якого мають бути сформовані такі компетентності учнів, як здатність здійснювати складні види роботи, виконувати поставлені завдання, успішно задовольняючи соціальні та індивідуальні потреби.

Аналіз виховної роботи за рік

На виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Лист МОН України № 1/9105-22 від 10.08.2022 “Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022-2023 н.р.

Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста патріота, громадянина України.

Змістовне наповнення основних орієнтирів виховання передбачає формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров’я, праці та мистецтва.

Щоб досягти цього результату виховна робота проводиться через формування системи загальнокультурних і громадських цінностей:

- Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

- Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

- Ціннісне ставлення до природи

- Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

- Ціннісне ставлення до праці

- Ціннісне ставлення до себе

Основною метою виховної роботи школи є формування морально-духовної життєво компетентнісної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, середовище творчих майстерень тощо). Виховна робота спланована з урахуванням проведеного аналізу за минулий навчальний рік, але аналіз потребує здійснення моніторингу вихованості учнів.

У 2022 – 2023 н.р. виховною темою школи була «Актитвізація учнівського самоврядування, розвиток творчих здібностей учнів, виховання національної свідомості учнів, любові до рідної мови, традицій, звичаїв народу».

Виховним завданнями, які ставить перед собою педагогічний колектив школи є:

· Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.

· Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

· Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.

· Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

· Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

· Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

· Прагнути узгодженості й балансу інтересівміж учнями, батьками, вчителями.

Виховний процес здійснюється за напрямками:

- національно-патріотичне виховання;

- моральне виховання;

- міжнародне співробітництво;

- ДДТТ;

- профілактика правопорушень серед учнівської молоді та правове виховання;

- профілактика шкідливих звичок, формування здорового способу життя;

- трудове та фізичне виховання;

- туристично - краєзнавча робота;

- естетичне виховання;

- екологічне виховання;

- профорієнтаційна робота;

- гурткова робота;

- майстерня класних керівників.

У спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 202 мета виховної роботи реалізується через оновлення змісту і форм виховної роботи, педагогічно обумовлену систему виховних впливів, залучення до позакласної роботи пізнавально-культурного потенціалу батьків, створення у школі творчого освітньо-виховного середовища, що дозволяє кожному вчителеві, учневі реалізувати себе через різноманітну діяльність та спілкування.

Визначена виховна проблема знайшла своє відображення у роботі педагогічної ради, методичного об’єднання класних керівників, нарадах при директору, методичних радах, педагогічна ради школи, роботи соціально-психологічної служби.

Упродовж 2022 - 2023 навчального року здійснювалась наступна робота:

- з 1 вересня щороку працює Рада профілактики (згідно наказу по школі «Про створення Ради профілактики») з метою створення максимально сприятливих умов для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, направлених на запобігання та подолання відхилень у поведінці дітей та підлітків; здійснення адекватної до сьогоднішніх умов соціалізації дітей та підлітків, формування відповідальності учнів за вчинені дії та профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, допомоги правоохоронним органам у профілактиці злочинності та забезпеченні громадського порядку;

- члени педагогічного колективу ознайомлені з наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2006 року № 824/12698 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах», з «Переліком критеріїв та показників складних життєвих обставин», «Кримінальним кодексом України», з «Державною програмою боротьби зі злочинністю», з «Національною програмою «Діти України» та іншими документами на правову тематику (вересень), ознайомлені з технологією постанови учнів на внутрішньошкільний облік (вересень);

-оформлено методичну папку «Нормативно-правова база. Рекомендації щодо проведення профілактичних заходів серед дітей та учнівської молоді з питань попередження правопорушень та шкідливих звичок» та тематичну папку «Правовиховна та правоосвітницька робота»;

-складено плани заходів: щодо профілактики правопорушень на період до червня 2023 року; заходи щодо посилення профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед учнівської молоді; щодо запобігання торгівлі людьми; щодо запобігання шкідливих звичок, куріння, вживання алкогольних напоїв, психотропних речових та наркотиків;

- Протягом 2021-2022 навчального року школа співпрацювала з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, сектором ювенальної превенції Деснянського УП ГУ НП, Департаментом патрульної поліції, службою в справах дітей Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації щодо питань право-виховної роботи, профілактики правопорушень та злочинності, негативних проявів у учнівському середовищі;

-викладання курсів «Основи правознавства», «Громадянська освіта». Уроки з предметів «Основи правознавства» та «Громадянська освіта» у 9-11 класах направлені на ознайомлення учнів з основами теорії держава і права, на формування уявлення про державно-правові реалії України, на формування правових знань, поглядів, навичок правомірної поведінки школярів, розвитку пізнавальних здібностей учнів. Правова освіта - складова частина системи освіти, що полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладених обов'язків;

-Проведенні годин спілкування та бесіди з різних виховних тем;

-Соціально-психологічною службою до акції «16 днів проти насильства» було підготовлено та проведено: інтерактивна гра «Стоп ВІЛ/СНІД»; флешмоб «Наші долоньки не для биття»; відеоуроки «Булінг в учнівському колективі»; картково ігрова методика «Коло безпеки»; інтерактивна гра «Дитина і булінг»; гра-квест «Подорож до країни прав»; інтерактивна гра «Екзамен з протидії булінгу»;

- На сайті закладу освіти розміщені корисні послання щодо теми антибулінгу та протидії домашнього насильства;

-З метою організації учнівського самоврядування в школі діє Рада учнівського самоврядування, члени якої залучаються до участі в громадському житті школи, до роботи по попередженню негативних проявів серед учнівської молоді та попередження шкідливих звичок та правопорушень, формування здорового способу життя;

Протягом навчального року особлива увага приділялась національно-патріотичному вихованню.

Шкільні заходи з національно-патріотичного виховання.

№ з/п

Дата
проведення
заходу

Форма проведення заходу

Назва заходу

1.

23.08.22

Відеопривітання

« День Державного
прапора України»

2.

24.08.22

Відеопривітання

«День Незалежності
України»

3.

02.09.22

Відеоряд до дня завершення
Другої світової війни

«Пам’ятати заради
майбутнього»

4.

21.09.22

Відео-флешмоб до
міжнародного дня муру

«Миру-мир»

5.

21.09.22

Виставка малюнків

«Нам потрібно
мирне небо»

6.

29.09.22

Фоточелендж

«Свічка пам’яті
про Бабин Яр»

7.

30.09.22

Загально-національний
урок пам'яті

"Бабин Яр "

8.

12.10.22

Відкритий виховний
захід до Дня
Захисника України

Відкритий виховний
захід до Дня
захисників і захисниць України
"БРАТТЯ УКРАЇНЦІ ЄДНАЙМОСЯ..»

9.

13.10.22

Спортивні ігри,
естафети

«Нумо хлопці»

10.

28.10.22

Урок-реквієм

«Безсмертний подвиг
українського народу»

11.

06.11.22

Відеоряд

«Визволення Києва від
нациських окупантів»

12.

08.11.22

Музична вікторина

«Співуча українська мова»

13.

09.11.22

Всеукраїнський радіодиктант
національної єдності.

«День української писемності
та мови»

14.

09.11.22

Поетичний відеоконкурс

«Мова наша калинова!»

15.

21.11.23

Екологічно-патріотична
акція
до Дня Гідності та свободи
(Посадка калини)

«Україно моя калинова!»

16.

22.11.22

Круглий стіл

До Дня Гідності та Свободи

17.

03.12.23

Гра-головоломка до
300-річчя філософа

«Спіймати Сковороду»

18.

06.12.23

Відеопривітання до Дня
Збройних сил України

«ЗСУ - це меч і щит України»

19.

07.12.23

відеофлешмоб

«Хустка-символ прихильності,
любові, вірності,
прощення, скорботи,
оберіг та важливий
ритуальний предмет.
Це витвір людини,
це символ народу»

20.

22.01.23

Відеопривітання

«Соборна. Вільна. Неподільна.

Моя УКРАЇНА!!!»

21.

22.01.23

Онлайн виставка малюнків

до Дня Соборності України

«Символи моєї держави»

22.

28.01.23

Тренінг з Домедично
їпідготовки

23.

16.02.23

Фоточелендж до
Дня Єднання України

" Ми діти твої , Україно"

24.

18.02.23

Онлайн екскурсійна
програма експозицією Алеї
Героїв Небесної Сотні

«Зима, що нас змінила»

25.

20.04.23

День цивільного захисту

26.

21.02.23

Відео привітання

З Міжнародним днем
рідної мови.

27.

22.02.23

Арт захід до дня супротиву
окупації АР Крим та міста
Севастополя (виготовлення
прапору Автономної
Республіки Крим)

«МИ- єдина Україна»

28.

23.02.23

Майстер-клас з
виготовлення патріотичного
аксесуара – броші

«З Україною в серці»

29.

24.02.23

Відеофлешмоб до Річниці
Повномасштабного
вторгнення РФ
в Україну

«Рік болю, жалю,
віри та єдності»

30.

24.02.23

Виховні години до Річниці
Повномасштабного
вторгнення РФ в Україну

«365 ДНІВ-РІК НЕЗЛАМНОСТІ!!!»

31.

24.02.23

Вікторина

"СЛАВА ЗСУ!!!"

32.

09.03.23

Відео флешмоб До Дня
народження Т.Шевченка
(читання віршів)

«Геній Великого
Кобзаря
світить нам крізь віки».

33.

02.04.23

Виховні години до дня
звільнення Київщини від
російської окупації.

«Міста Гроїв»

34.

02.04.23

Відкритий захід до першої
річниці початку визволення
українських земель від
рашистських загарбників

«Зродились ми
великої родини"

35.

11.04.23

Відео-урок

«В’язні концтаборів»

36.

26.04.2023

Відеоролик до Дня пам’яті
про Чорнобильську трагедію

«Чорнобильська трагедія – одвічний
слід в історії України»

37.

08.05.23

Відеоспогад про ветеранів

Другої світової війни

«День пам’яті та примирення»

38.

17.05.22

Шкільний благодійний ярмарок
на підтримку
Збройних сил
України До дня
вишиванки.

«Ми Незламні»

39.

18.05.23

Відеокомпозиція

День скорботи і пам’яті жертв
депортації кримсько-татарського
народу

40.

18.05.22

Відеоролик

«День української вишиванки»

41.

08.06.23

Зустріч з 27 Печерською
бригадою
Національної гвардії України

Захід з радіохімічної
безпеки та захисту.

Участь учнів школи у національно-патріотичних заходах районного, міського, всеукраїнського, міжнародного рівнів.

№ з/п

Дата проведення заходу

Організатор заходу

Форма проведення, назва заходу

Примітка

(досягнення, місце, продовження роботи, тощо)

Районні заходи

1.

21.09.22

ЦДЮТ Деснянського району
міста Києва

Відбірковий тур районного конкурсу з патріотичного
виховання хлопчиків середніх класів
«Козацькому роду нема переводу»

І місце

2.

04.11.22

Управління освіти Деснянської
районної в місті Києві
державної адміністрації

Районний конкурс обкладинки та
ілюстрацій до розділів книги «З глибини
століть до сьогодення».

3.

06.10.22

ЦДЮТ Деснянського
району міста Києва

Участь у районній патріотичні акції
«А ми тую козацькую славу підіймемо»
біля пам'ятника Воїну-добровольцю.

4.

28.10.22

Управління освіти Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації

Районний конкурс-виставка дитячої творчості
«Я вірю в незламну свою Україну»

ІІ місце
Теплякова Єлізавета
1-Б

ІІІ місце
Дяговець Сабіна
1-Б

5.

11.11.22

ЦДЮТ Деснянського
району міста Києва

Фінал районного конкурсу з патріотичного
виховання хлопчиків середніх класів
«Козацькому роду нема переводу»

6.

24.11.22

Управління освіти Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації

Районні військово-спортивні змаганнях
«ЮНІ ЗАХИСНИКІ ТА ЗАХИСНИЦІ УКРАЇНИ»

І місце номінація
«ВЛУЧНИХ СТРІЛЕЦЬ»
учениця 11-Б класу
Глухенька Марія.

7.

28.02.23

Управління освіти Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації

Районний творчо-мистецький
фестиваль-конкурс «ВАТРА»,
в рамках Всеукраїнської дитячо-
юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») серед роїв середньої
вікової категорії.

І місце

8.

01.03.23

Управління освіти Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації СШ №23

V районна патріотична гра-квест
«UKR-LEND»

ІІ місце

9.

13.04.23

Благодійний великодній ярмарок за підтримки
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
(у парку«Деснянський»)

10.

14.03.23

Районна школа з народознавства
«Рідна земле моя» ЦДЮТ Деснянського
району міста Києва.

Районному фестиваль читців
«Хай лине Тарасове слово»

11.

18.05.23

Районний благодійний ярмарок
до Дня ВИШИВАНКИ на підтримку
Збройних сил України

12.

10.05.23

Управління освіти Деснянської районної
в місті Києві державної адміністрації

Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

ІІ місце

Туристсько-краєзнавча робота

В 2022-2023 навчальному році в школі з метою відзначення Всесвітнього дня туризму, закріплення навичок здорового способу життя в школі пройшов тиждень туризму «Туристичними стежками планети Земля». В рамках тижня було проведено наступні заходи: до Всесвітнього дня туризму "МАНДРУЄМО РАЗОМ ! " проведено майстер-класи «Туристичне знаряддя та облаштування туристичного табору» для учнівської молоді школи (7-10 класи); змагання на туристичній смузі перешкод для 5-6 класів. Учні активно беруть участь у змаганнях з туризму, спортивного орієнтування, краєзнавчих квестах, акціях.

Морально-етичний напрямок

З метою поширення знань з історії Магдебурзського права в школі було проведено наступні заходи: на шкільному стенді були представлені листівки – презентації учнівського самоврядування 5-11 класів та інформація щодо витоків місцевого самоврядування, Магдебурзького права, Європейської Хартії місцевого самоврядування, проведено інформаційні хвилинки на уроках історії «Магдебурзьке право». 07.12.2022 в школі пройшов День учнівського самоврядування та конференція лідерів школи з педагогічним колективом. РАДА УС повністю взяла на себе весь обсяг адміністративної роботи школи.

В школі активно працювала організація учнівського самоврядування „Світанок”. До складу учнівського самоврядування школи входять учні 5-11 класів. Лідер школи в 2022-2023 навчальному році Лавриненко Анастасія (9-А клас), заступники лідера: Глухенька Марія (11-Б клас), Павкіна Кіра (8-А). Робота учнівського самоврядування проводилась відповідно річного плану роботи самоврядування.

Систематично проходили засідання лідерів з метою координації позаурочних заходів та вирішення поточних питань.

Члени ради учнівського самоврядування були ініціаторами в проведенні заходів до тижнів безпеки життєдіяльності, правової освіти, місцевого самоврядування, новорічних свят. Було організовано збір канцтоварів для дітей які проживають на території АТО.

Брали участь в організації та проведенні конкурсів «Охорона праці очима дітей», «Пожежна безпека очима дітей».

Протягом року члени учнівського самоврядування активно співпрацювали з благодійними організаціями та брали участь у волонтерській допомозі безпритульним тваринам-приют «Манана», співпраця з благодійним фондом «Щаслива лапа»

Участь учнів в таких заходах, як загальношкільний день милосердя, присвячений Всесвітньому дню інваліда «Скільки коштує милосердя?»; свято до Дня вчителя «Все для тебе, вчителю», свято до Дня Святого Миколая «Чудотворцю Миколай, ти усіх оберігай!», та «Новорічні свята».

Шкільні заходи з морально-етичного напрямку.

Дата проведення заходу

Форма проведення заходу

Назва заходу

25.09.22

Участь в організації і проведенні благодійного концерту (Рада УС)

«З Україною в серці»

18.11.22

Єдиний національний урок

«Безпечна дорога додому» в рамках національного проєкту «Безпечна країна»

21.11.23

Екологічно-патріотична акція до Дня Гідності та свободи (Посадка калини) (Рада УС)

«Україно моя калинова!»

07.12.23

День учнівського самоврядування (Рада УС)

«Ми зможемо»

04.04.23

В рамках тижня відкритих дверей у школі пройшла виставка творчих робіт дитини з особливими освітніми потребами Дегтяренко Марії учениці 8-В класу.

07.04.23

До Всесвітнього дня здоров'я під керівництвом практичного психолога та соціального педагога школи проведені танцювальні перерви.

04.05.23

Відкриття класу безпеки за участі Управління освіти Деснянського району м. Києва та Деснянського РУ ГУ ДСНС України

24.04.23-11.05.23

Шкільна інтелектуальній гра

«Ерудит»

Участь учнів школи в заходах морально-етичного напрямку районного, міського, всеукраїнського, міжнародного рівнів.

Дата проведення

заходу

Організатор заходу

Форма проведення, назва заходу

Примітка

(досягнення, місце, продовження роботи, тощо)

09.04.23-18.05.23

Деснянська районна в місті Києві державна адмінісирація Управління у справах молоді та спорту

Змаганнях з футболу серед учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти Деснянського району м. Києва «ПРЕМ’ЄР-ЛІГА ШКІЛЬНОГО ФУТБОЛУ «ДАРИНОК»

09.02.23

Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Районний конкурс дитячого малюнку

«ОХОРОНА ПРАЦІ ОЧИМА ДІТЕЙ»

ІІІ місце

Цибуля Катерина 8-В клас

25.03.23

Толока в рамках акції, яку проводив Деснянський район (Рада УС)

«Благоустрій, озеленення та поліпшення санітарного стану Деснянського району».

11.05.23-25.05.23

ЦДЮТ Деснянського району міста Києва

Екологічний районний конкурс для дівчат старших класів – «ДЕСНЯНОЧКИ-2023»

ІІ місце

грудень

Міський конкурс дитячої та юнацької творчості з екологічно тематики «Новорічна ялинка»

17.02.23

КПДЮ

Півфінал XV сезона міської інтелектуально-пізнавальної гри «ЮНІОР» в рамках інтелектуального проєкту для школярів міста Києва «Покоління SMART» в режиме ONLINE.

І місце

17.03.23

КПДЮ

Фінал XV сезона міської інтелектуально-пізнавальної гри «ЮНІОР» в рамках інтелектуального проєкту для школярів міста Києва «Покоління SMART» в режиме ONLINE

23.03.23

КПДЮ

Фіналі міської інтелектуально-пізнавальної гри «Інтелект-турнір» в рамках інтелектуального проєкту для школярів міста Києва «Покоління SMART» в режиме ONLINE !!!

Суттєву роль у впроваджені морально-етичної ланки в систему виховної роботи школи відіграє робота соціально-психологічної служби. У річних планах роботи практичного психолога та соціального педагога, передбачено проведення бесід, інтерактивних занятть та круглих столів.

Упродовж навчального року проводились тематичні години спілкування та бесіди:

– «Любов до ближнього — джерело величі людини»;

– «Відкрийте чарівні двері добра і довіри»;

– «Любов'ю дорожити вмійте»;

– «Колектив починається з мене»;

– «Цінності моєї родини»;

– «Портрет мого колективу»;

– «Я і ми».

Профорієнтаційна робота.

У школі здійснюється профорієнтаційна робота з учнями 9-11 класів; класними керівниками проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, ознайомилення учнів з різними професіями; проводиться укладання угод про співпрацю з навчальними закладами міста.

Соціально-психологічною службою проведено діагностику «Дослідження професійних інтересів» учнів 8, 9, 10-х класів з метою ознайомлення з професіями, з професійними типами особистості, дослідити нахили, здібності та інтереси учнів до певних професій.

Додатково для учнів 10-х класів було проведено анкетування з метою виявлення духовно-моральних орієнтирів та цінностей молоді.

Проведено профорієнтаційну роботу у школі представниками таких закладів: Національна академія педагогічних наук України, Інститут банківської справи, Київський професійний ліцей «Політехнік», Київська державна академія водного транспорту, Київське професійне поліграфічне училище, Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації, Київський міський медичний коледж, Вище комерційне училище КНТЕУ, Київський транспортно-економічний коледж, Київське обласне училище харчових технологій та ресторанного сервісу, Київський професійний ліцей сфери послуг, Київське вище професійне училище сервісу і дизайну, Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки, Національна академія внутрішніх справ, Національний університет харчових технологій, Коледж міжнародної торгівлі, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Київський політехнічний інститут, Національний транспортний університет, Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу, Київський міжнародний університет.

Укладено угоди з наступними закладами:

Назва ВУЗу

№ та дата договору

Заходи по профорієнтаційній роботі

Київський національний торговельно-економічний університет

від 25.03.2016

Проведення зустрічей-консультацій з учнями та батьками

Національний авіаційний університет

№ 72/16 від 01.03.2016

Профорієнтаційна робота серед учнів

Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві,

Київський інститут Національного університету «Одеська юридична академія»,

Київський коледж Національного університету «Одеська юридична академія»

від 09.12.2015

Спільні заходи з метою модернізації шляхів підвищення якості профорієнтаційної, правоосвітньої та правовиховної роботи

ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»» -

№ 515 від 28.11.2014

Профорієнтаційна робота серед учнів

Державний університет телекомунікацій

від 20.11.2014

Доведення до учнів інформації про напрямки підготовки та спеціальності.

Київський міжнародний університет

від 29.04.2014

Проведення інтелектуальних ігор, змагань, конкурсів з метою виявлення здібної та талановитої молоді.

Київський національний університет будівництва і архітектури

від 18.03.2014

Популяризація досягнень науки і розширення впливу КНУБА

Національний університет харчових технологій

№23/06-07 ЕМ

від 10.10.2012

Бесіди з батьками та учнями заступника декана факультету довузівської підготовки та професійної орієнтації

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Виходячи з вищезазначеного, завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням наступні:

· Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять,

· Адміністрації, класним керівникам, учителям, батьківському активу класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на засіданні педрад, вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

Екологічне виховання.

З метою розвитку в дітей позитивно-емоційного ставлення до навколишнього світу, виховання екологічної культури та таких якостей особистості як спостережливість, допитливість, почуття прекрасного, впродовж навчального року в школі проводилась робота з екологічного виховання:

- інтерактивне заняття «Піклуємося про довкілля – дбаємо про наше здоров'я»;

- виготовлення прикрас для домашнього вжитку з вторинної сировини.

- участь в Благодійному Проєкті flowers4school.

- участь в екологічному районному конкурсі для дівчат старших класів – «ДЕСНЯНОЧКИ-2023» де отримали ІІ МІСЦЕ

- екологічно-патріотична акція до Дня Гідності та свободи «Україно моя калинова!» (посадка калини)

З метою поглиблення знань учнів про аварію на ЧАЕС та її наслідки, відзначення Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, проведення екологічного виховання в школі були проведені наступні заходи:

- виховні бесіди “Великий подвиг простих людей”, «Мирний атом»;

- учні 5-11 класів переглянули фільм „Катастрофа на ЧАЕС”;

- Радою учнівського самоврядування підготовлено відеоролик до Дня пам’яті про Чорнобильську трагедію.

Міжнародне співробітництво

Протягом року пройшов тематичний тиждень міжнародного співробітництва та відзначались міжнародні пам’ятні дати.

В березні дистанційно пройшов online марафон «Ми європейська родина», в рамках цього марафону учні 5-11 класів представили звичаї і традиції країн Європи у вигляді відеороликів.

Активно ведеться робота щодо налагодження міжнародних зв’язків з школами Польщі та Чехії.

Профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, в школі було видано наказ «Про заборону в’їзду та паркування автотранспорту на території школи».

В рамках тижнів та місячників «Увага! Діти на дорозі!» в школі було проведено наступні заходи:

- на нараді ПЦМК класнтх керівників обговорено питання «Організація профілактичної роботи з дитячого дорожньо-транспортного травматизму»;

- поновлено інформаційний куточок з профілактики ДДТТ, в усіх класах школи;

- пройшов єдиний урок «Увага! Діти - на дорозі»;

- класні керівники в батьківських групах розглянули питання дитячого дорожньо-транспортного травматизму та шляхи уникнення травмування на дорогах;

- в школі протягом вересня тривала акція «Київський школярик – зразковий пішохід», було проведено конкурс малюнків на асфальті «Життя - найбільший скарб» для 3-4 класів;

- члени учнівського самоврядування провели чергування біля переходів по проспекту Лісовому та вулиці Мілютенка;

- при проведенні позашкільних заходів супроводжуючі проводили інструктажі з учнями з правил руху учнів індивідуально і групами, правил користування громадським транспортом, правил безпеки на вулиці.

- Напередодні канікул класні керівники проводили додаткові бесіди з правил дорожнього руху, поведінки на дорозі, в транспорті, на залізниці.

- Напередодні новорічних та різдвяних свят класні керівники провели інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Профілактика правопорушень серед учнівської молоді та правове виховання

З метою поглиблення знань з питань реалізації і захисту прав людини, сприяння підвищенню рівня правової підготовки та культури школярів попередження правопорушень, злочинності у учнівському середовищі, надання учням знань з прав та обов’язків дитини, знайомства дітей та учнівської молоді з найважливішими міжнародними документами, що стосуються прав дитини та людини, які допоможуть їм зайняти гідне місце у суспільстві, бути захищеними законодавчо, в школі було проведено наступні заходи:

Згідно плану роботи школи розроблені та проведені тижні правових знань (жовтень, грудень), у рамках яких організовані конкурси та вікторини, тематичні уроки права, інформаційно-просвітницькі заходи щодо профілактики негативних явищ у суспільстві, збереження духовних цінностей, а саме: «Україна – єдина країна» (інформаційно-просвітницька година, 1-11 класи, класні керівники; «Конвенція ООН про права дитини» (година правових знань); «Мої права» (година спілкування з елементами ділової гри); «Правовий майданчик» (тренінг для учнів 4-6 класів); «Ти-людина, отже маєш права» ( урок - гра);

«Найрозумніший» (турнір правознавців); «Конституційні права громадян України» (інтелектуальна гра брейн-ринг); «Конституція України – основний закон нашої держави»; профілактична бесіда «Підліток і вулиця: небезпека, несподіванки, загрози»; профілактична бесіда «Я сам удома»; вікторини «Що вам відомо про права дитини», «Права дітей усього світу»; тренінги «Ми проти насильства», «Ти і закон», «Я маю право на життя»; правова хвилина «Кримінальна відповідальність за злочин»; правовий ринг «Права дитини»; юридична консультація «Правопорушення і юридична відповідальність»; Всеукраїнський урок права в рамках тижня правових знань (грудень), та інші.

Класоводи з учнями 2-4 класів провели вікторину «Я і мої права»; бібліотекарем Чіхачовою Т.Ф. було підготовлено полицю тематичної літератури.

Щодо реалізації Концепції превентивного виховання дітей і молоді соціально-психологічною були проведені години спілкування, інтерактивні ігри, бесіди:

- інтерактивна гра «Дитина і булінг»;

- гра-квест «Подорож до країни прав»;

- інтерактивна гра «Екзамен з протидії булінгу»;

- флешмоб «Наші долоньки не для биття»;

- відеоуроки «Булінг в учнівському колективі»;

- картково ігрова методика «Коло безпеки».

На сайті закладу освіти розміщені корисні послання щодо теми антибулінгу та протидії домашнього насильства.

Профілактика шкідливих звичок, формування здорового способу життя

Згідно річного плану роботи школи та з метою формування в учнів здатність протистояти небезпечним проявам життя, створювати і зміцнювати умови, які сприяють здоровому способу життя. в школі проводилась відповідна робота. Класні керівники проводили рейди з метою виявлення та попередження випадків тютюнокуріння. З учнями школи проводились профілактичні бесіди.

З нагоди Всесвітнього дня здоров’я в навчальному закладі класні керівники та класоводи 1-11 класів провели виховні бесіди щодо інфекційних хвороб та їх профілактики.

З метою профілактики шкідливих звичок, формування у учнів навичок здорового способу життя, активної життєвої позиції, підготовки молоді до сімейного життя, соціально-психолгічною служдою було проведено:

- зустріч з представниками БФ «Світ без залежності»;

- відеоперзентація «6 звичок не менш шкідливих ніж куріння»;

- бесіда «Кроки до здорового способу життя»;

- інтерактивна гра : «Корисні та шкідливі звички»;

- онлайн гра «Здоровий спосіб життя або протидія шкідливим звичкам»;

- відеопрезентація «Молодіжні субкультури та небезпечні дитячі розваги»;

- інтерактивне занятття «Правила здорового способу життя»;

- інтерактивна гра «Стоп ВІЛ/СНІД»;

- квест гра «Стоп ВІЛ/СНІД»

- відеофільм «Міфи про ВІЛ»

- інфорсаційний стенд «Стоп ВІЛ,СНІД»

З нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту, подальшого вдосконалення роботи із пропаганди розвитку фізичної культури і спорту, в школі організовано наступні заходи: інтегровані уроки вчителів фізичної культури та вчителів інформатики; на шкільному стенді було висвітлено інформацію та творчі роботи учнів за темою «Олімпійський рух»; серед учнів 5-6 класів проведено змагання з футболу; на шкільному стенді висвітлена інформація для батьків та дітей щодо необхідності зайнятості дітей фізичною культурою та спортом; по всіх класах школи було проведено урок присвячений олімпійському руху та історії олімпійського руху; виставка дитяччих малюнків «Фізкультура та спорт». З метою популяризації уроків фізичної культури та гармонійного розвитку підростаючого покоління, пропаганди здорового способу життя, розвитку комунікативних здібностей в школі були проведені змагання з легкої атлетики «Легка атлетика – королева спорту» серед учнів 7-8 класів. В кімнаті учнівського самоврядування є постійно діюча інформаційна полиця літератури з профілактики шкідливих звичок. Соціально-психологічною службою, для учнів початкових класів були проведені танцювально веселі перерви на зняття емоційної напруги, підтримки фізичного здоров’я та зарядження позивною енергією.

Гурткова робота.

З метою всебічного розвитку учнів та зайнятості їх в позаурочний час, з урахуванням нахилів дітей та учнівської молоді, організації змістовного дозвілля, розвитку творчих здібностей в позаурочний час, виховання гармонійної особистості була організована робота гуртків.

Протягом 2022-2023 навчального року працювали гуртки різного напрямку:

-«Оздоровчий настільний теніс» (керівник гуртка Єрмоленко Володимир Ілліч), -«Козацький гарт» національно-патріотичний напрям (керівник гуртка Прищепа Тетяна Костянтинівна)

-«Джура» національно-патріотичний напрям (керівник гуртка Чоповський Олег Валерійович)

-«Цікава психологія» гуманітарний напрям (керівник гуртка соціальний педагог Нєнашева Олеся Віталіївна)

-«Квілінг» художньо-естетичний напрям з елементами арт-терапії (керівник гуртка практичний психолог Іщенко Валентина Михайлівна)

-«Декоративно прикладне мистецтво» художньо-естетичний напрям з елементами арт-терапії (керівник гуртка соціальний педагог Нєнашева Олеся Віталіївна)

-«Основи робототехніки» науково-технічний напрям (керівник гуртка Василенко Катерина Григорівна)

Майстерня класних керівників.

Засідання творчої майстерні класних керівників проходило чотири рази на рік відповідно до змісту роботи: в серпні було сплановано діяльність педагогічного колективу на забезпечення умов для реалізації науково-методичної проблеми школи: «Виховання патріотично свідомої особистості», було складено план роботи на 2022-2023 н.р. В жовтні на обговорення творчої майстерні було винесено обговорення результатів діагностики знань класних керівників з питань виховання. В січні було проведено круглий стіл «Виховання національно свідомої особистості». Також, було проведено дослідження факторів, що сприяють підвищенню результативності праці педагогічних працівників та анкетування щодо виявлення факторів, що сприяють підвищенню результативності праці класних керівників. В березні було здійснено діагностику творчих груп класних керівників «Психолого-педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів».

Під час засідань вирішувались питання планування та роботи з дитячими колективами, батьками, управління дитячою організацією «Світанок» та учнівським самоврядуванням. Проходили засідання класних керівників з питань планування роботи. Працює «Школа молодого класного керівника» в рамках роботи якої надавалися методичні рекомендації та допомога. Надавалася методична допомога класним керівникам при проведені виховних годин.

Соціальна допомога учням із числа дітей пільгових категорій.

Наказом по школі про від № призначено:

Прищепа Т.К. – заступник директора з виховної роботи, голова комісії; Іщенко В.М. – практичний психолог, заступник голови комісії;

Нєнашева О.В. – соціальний педагог, секретар комісії;

Дегтяренко Ю.О. – вчитель початкових класів, інспектор з охорони дитинства.

Облік учнів пільгових категорій за 2022-2023 навчальний рік.

№ з/п

Пільгові категорії

Кількість учнів пільгових категорій

1.

Діти-сироти

2

2.

Діти, позбавлені батьківського піклування

2

3.

Діти з особливими потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах

3

4.

Діти з інвалідністю

4

5.

Діти із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

48

6.

Діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів

1

7.

Діти із числа дітей киян учасників АТО та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні АТО, діти киян - Героїв Небесної Сотні

24

8.

Діти киян, які приймали (приймають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, дітей з числа членів сімей загиблих (померлих) киян-Захисників, киянок-Захисниць України

28

9.

Діти з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, діти з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

2

10.

Діти з багатодітних родин

34

11.

Діти, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи

17

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України « Про охорону дитинства» забезпечено протягом 2022/20223 навчального року безкоштовними гарячими обідами:

- Діти-сироти;

- Діти, позбавлені батьківського піклування;

-Діти з особливими потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;

- Діти з інвалідністю;

- Діти із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

- Діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

- Діти із числа дітей киян учасників АТО та дітей із сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні АТО, діти киян - Героїв Небесної Сотні;

- Діти киян, які приймали (приймають) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, дітей з числа членів сімей загиблих (померлих) киян-Захисників, киянок-Захисниць України;

- Діти з сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, діти з сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

Відвідування учнями школи.

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в школі, удосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів в школі важливим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Протягом 2021-2022 навчального року на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейди контролю за відвідуванням.

Щоденно ведеться контроль за відвідуванням учнями школи: вчителями-предметниками на уроках, класними керівниками на сторінках Зведеного обліку відвідування в класних журналах (відповідно до Вказівок до ведення журналу) та журналі «Облік відвідування учнями школи», в якому на першого уроці черговий адміністратор записує прізвище відсутніх учнів. Адміністрацією школи вивчається питання відвідування, аналізується в наказах, на педрадах.

Черговими вчителями проводилися рейди по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки, втікають з них. З учнями та їх батьками, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин, проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Класний керівник збирає матеріали, які засвідчують причину пропуску уроків: пояснювальні записки від батьків, довідки з лікарні та поліклініки.

Питання відвідування учнями школи розглядалося на батьківських конференціях, педагогічній раді та раді профілактики.

Аналіз причин відсутності учнів на навчальних заняттях свідчить про те, що спостерігається збільшення кількості відсутніх учнів за заявами батьків, але більша частина учнів пропускали заняття з поважних причин.

З метою якісного відвідування учнями школи необхідно:

-Забезпечувати постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням.

- Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

- У кожному конкретному випадку відсутності учнів на уроках невідкладно з'ясовувати причину, встановлювати місце перебування дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.

-Класним керівникам проводити постійний аналіз відвідування учнів. Батькам систематично інформувати класних керівників про необхідність відсутності їх дитини на заняттях. БАТЬКИ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ДІТЕЙ, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування учнями уроків у навчальних закладах.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, Закону України «Про внесення до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19)» (щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року) й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – заступник директора з виховної роботи Прищепа Т.К.

На початок 2022/2023 навчального року були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, оформлено всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану школи.

У наказі по школі «Про розподіл функціональних обов’язків» №92 від 01.09.2022 передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в школі.

На 01.09.2022 року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом до роботи. Питання охорони праці та попередження травматизму обговорюються на нарадах при директорові.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах в останній тиждень навчального року.

Станом на вересень кожного року всі учні школи мають медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями, що підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз.

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежним щитом, який укомплектований згідно вимог, ящиком з піском тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені, розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

На всіх поверхах школи розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі з охорони праці. Проведено первинні інструктажі з охорони праці на робочому місці.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також, у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота, щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Але, ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, на перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

Інформатизація освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2022-2023 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

• упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій в освітній процес;

• формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

• удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

• оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

• використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання;

• впровадження електронного класного журналу у 1-4 класах на базі електронної платформи “Human School”;

• використання інформаційних ресурсів платформи “Human School” для проведення дистанційного навчання предметів, що були винесені на змішану форму організації навчання у школі у 2022-2023 н.р.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

- інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес;

- підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти.

Одним з засобів реалізації інформаційних технологій у школі є створення діючого веб-сайту навчального закладу у мережі Інтернет та активних офіційних сторінок у соціальних мережах Facebook/Instagram.

У закладі освіти створено і функціонує сайт http://www.school202.edukit.kiev.ua/, на сторінках якого викладено інформацію про історію школи, її колектив, цінності і традиції, досягнення учнів школи, корисні поради для класного керівника, для батьків, консультації психолога, стратегія розвитку закладу освіти. Сайт постійно оновлюється.

Комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу: у школі функціонує 3 комп’ютерних класи, мультимедійним обладнанням забезпечено кабінети початкової школи, географії, фізики, хімії, англійської мови та математики. У всіх навчальних кабінетах доступне підключення до мережі Інтернет через Wifi-мережу.

Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався через необхідність змішаної дистанційної форми навчання. Всі учителів протягом року вели уроки з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення навчальних занять з ІКТ та консультації від вчителів інформатики.

При проведенні навчальних занять за технологіями дистанційного навчання: вчителі використали інтернет-ресурси Human School, На Урок, Class Dojo, YouTube, Learning Apps, Всеукраїнська Школа Онлайн, месенджери Viber, Telegram, дистанційні платформи Google Classroom, середовища для проведення відеоконференцій, вебінарів ZOOM, де залучали учнів в роботі з онлайн-тестами та використали можливість проводити дистанційно уроки, семінари тощо.

Діяльність шкільної бібліотеки

Бібліотека школи є його обов’язковим структурним підрозділом. Завідувач бібліотекою Чихачова Т.Ф.

Діяльність шкільної бібліотеки була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи.

Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів літературою необхідною для освітнього процесу постійно вивчаються читацькі потреби.

Протягом 2022-2023 навчального року була проведена наступна робота:

- Чергова перереєстрація читачів на наступний навчальний рік, звірка читацьких формулярів зі списками учнів у класах;

- Бесіди за темою: «Я – книжка, я – товариш твій…», з ознайомчою екскурсією до бібліотеки учнів 2-х класів; «Читання – це ключ до майбутнього» - з учнями 5-6 класів.

- Проведення опитування учнів початкової школи та учнів 5-6 класів по вивченню читацьких запитів та інтересів.

- Проведення роботи з ліквідації читацької заборгованості.

- Індивідуальна робота з читачами по рекомендації літератури учням, під час видачі проводилась робота по актуалізації запиту читача та бесіди про прочитані книги.

- Надання індивідуальних консультацій членам педагогічного колективу з приводу нових надходжень художньої та галузевої літератури, здійснені огляди цих надходжень.

- Оформлені книжкові виставки, тематичні полички, добірки літератури за темами, які сприяють вихованню в учнів почуття патріотизму, поваги до історичного минулого та звичаїв українського народу («Зростаймо громадянами»; «З Україною в серці»; «Вклоняємось доземно українському солдату»).

- Підготовлені та проведені бібліотечні бесіди за темою «Я – книжка, я – товариш твій», з першим відвідуванням бібліотеки, з поясненням правил користування бібліотекою, та за темою «Будьмо ввічливі з книгою», з наданням правил користування книгою, та про уміння поводитися з нею.

Протягом 2022-2023 навчального року до бібліотеки надійшло 239 примірників літератури, з них:

підручників 93

художньої літератури 146

довідкової літератури 0

навчально-методичної літератури 0.

Оформлені книжкові виставки та тематичні полиці на допомогу освітньому процесу:

- «Україна понад усе».

- «Обіймемо Землю красою і любов’ю».

- «Українська держава та її національна символіка. Державницькі

традиції України».

- «Права дитини, права людини» (оновлена тематична поличка) .

- «Педагогіка здорового способу життя» (оновлена темат.поличка).

- «Війна і перемога – біль і пам’ять» до дня визволення України

- «Життя – це мить, зумій його прожити».

- «Замах на життя нації» до тижня пам’яті жертв голодомору.

- «І на оновленій землі ворога не буде, супостата» до Дня ЗСУ.

- «Народні звичаї та обряди» до Дня Святого Миколая.

- «Здійснення мрій» книжкова виставка фантастики.

- «Людина і всесвіт» до тематичного тижня Авіації та Космонавтики.

Спільно з педагогічним колективом бібліотекар бере участь у проведенні предметних тижнів, надається постійна допомога в підготовці і проведенні виховних заходів.

Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи спрямовано на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі щорічно проходять медичний огляд. Ведеться контроль за проходженням медичного огляду працівниками їдальні двічі на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках .

Порушень у проходженні медичних оглядів працівниками школи не виявлено.

Щорічно учні також проходять медичне обстеження. За результатами медичного огляду на початку навчального року було оформлено Листи здоров'я. З числа учнів формуються групи на уроках фізичного виховання згідно рекомендацій лікаря.

У 2022/2023 навчальному році у закладі освіти працює сестра медична Лугова С.А., яка має відповідну освіту та кваліфікацію.

Організаційна робота медичної сестри.

Заведена відповідна документація.

Всі діти мають медичні картки, з відповідними записами про стан здоров’я.

Огляд на педикульоз і коросту проводився після кожних канікул. Сестра медична систематично контролює проведення фізкультурно-оздоровчої роботи.

Сестра медична протягом року здійснював систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов, контролює харчування учнів, робить забори їжі та спостерігає за станом здоровя учнів під час повітряних тривог в укритті.

У школі наявний медичний кабінет, який своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Нового санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень відповідає санітарним нормам.

Фінансово-господарська діяльність.

Використання коштів за 2022-2023 навчальний рік (вересень 2022-червень 2023)

Закупівлі:

Закупівля товарів

Вартість

Господарчі товари для укриття

54132,44

Аптечка медична першої допомоги

12428,00

Шкільна документація

52200,00

Генератор змінного струму

99000,00

Дезінфікуючі засоби

31590,00

Ліхтарі, батарея, електроприладдя для укриття

56156,31

Гумове покриття для укриття

98575,40

Господарчі товари

31995,00

Канцелярські товари

29933,70

Новорічні подарунки

10010,00

Навчальні засоби для ресурсної кімнати

6780,00

Електронні лічильники для електроенергії

6616,73

Господарчі товари

3250,00

Канцелярські товари

14160,36

Навчальні засоби

5082,00

Виконано роботи:

Обслуговування фільтруючої системи харчоблока

17310,00

Поточний ремонт підвального приміщення, технагляд

416631,21

Навчання цивільного захисту, з електробезпеки, пожежної безпеки

3970,91

Доступ до онлайн сервісу "СОТА"

2500,00

Вивіз листя

42000,00

ТО приладів

15704,00

Ремонт, ТО офісної техніки

6000,00

ТО внутрішніх мереж ЦО, ХВП, ГВП

7600,00

Програмне забезпечення ГІОЦ

9856,00

Обслуговування фільтруючої системи харчоблока

3000,00

Поточний ремонт підвального приміщення, технагляд

400,00

Навчання цивільного захисту, з електробезпеки, пожежної безпеки

46531,07

Обрізка дерев

12677,94

Поточний ремонт покрівлі, технагляд

124844,64

Навчання цивільного захисту

1261,66

Експертиза для капремонту найпростішого укриття

19900,00

Розробка проектно-кошторисної документації для капремонту

179780,00

ТО приладів

14160,00

Ремонт, ТО офісної техніки

1860,00

ТО внутрішніх мереж ЦО, ХВП, ГВП

13200,00

Програмне забезпечення ГІОЦ

20401,92

ТО електромереж

5100,00

Охорона

400,00

Дератизація, дезінсекція

7000,00

ТО вогнегасників, кран-комплектів

3801,00

Телекомунікаційні послуги

9714,31

Організація харчування учнів у навчальному закладі.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», статті 20 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах, операції з надання яких звільняють від обкладення податком на додану вартість», рішень Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових гарантій киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», (у редакції рішення Київської міської ради від 23 липня 2020 № 52/9131), від 03 березня 2016 року № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Героям Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції Гідності» ( у редакції рішення Київської міської ради від 24 жовтня 2019 року № 15/7588), Міської комплексної цільової програми « Освіта Києва 2019-2023 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 467/6518, Протоколу доручень Київської міської державної адміністрації № 015 від 16.09.2022 «З питань організації харчування у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», з метою забезпечення безкоштовним харчуванням окремих категорій учнів.

На початку навчального року було складено і затверджено перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню. Розроблена картотека страв. В школі введено мультипрофільне харчування. Харчування учнів здійснюється за принципом «лінія роздачі», що надає можливість дітям спробувати різні страви або обрати з кількох запропонованих. Подача їжі, організована у вигляді «лінія роздачі», дозволяє учням харчуватися досить різноманітно, формує у дитини свідоме ставлення до правильного харчування і надає можливість малюкам відчути себе дорослими.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, проводиться щоденне прибирання з дезинфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів. Контроль за роботою їдальні здійснюється адміністрацією школи, батьківською громадою.

У шкільній їдальні наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Питання організації харчування періодично заслуховується на засіданнях ради школи, нарадах при директорові.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів.

Учні перебувають у їдальні в супроводі учителів.

Ретельно контролюється санітарний стан приміщень їдальні, різноманітність страв, дотримання циклічного меню, виконуються всі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню знаходиться на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємкості й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало. На даний час харчоблок необхідними інвентарем забезпечений у повному обсязі. Стан харчоблоку задовільний. Роботу їдальні можна вважати задовільною.

Кiлькiсть переглядiв: 394

Коментарi