Звіт за минулий рік

Звіт про методичну роботу за 2020-2021 навчальний рік

Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про роботу загальноосвітніх навчальних закладів. Її зміст спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й упровадження в шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці шляхом проведення наступних заходів:

· Засідання педагогічних рад;

· Проведення науково-практичних семінарів, конференцій та «круглих столів»;

· Організація та проведення предметних тижнів;

· Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

· Організація роботи «Школи молодого вчителя» та педагогічного настаництва;

· Організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогів;

· Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

· Залучення вчителів до участі у проектах професійного розвитку.

Структура методичної роботи школи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів:

· педагогічна рада визначає основні напрямки та завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи;

· шкільні предметно-циклові комісії спрямовують і координують діяльність педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності та шляхи їхнього розв’язання ;

· «Школа молодого вчителя» координує діяльність молодих педагогів.

У школі працює шість методичних об’єднань, робота яких планується та проводиться на належному рівні. На запланованих засіданнях методичних об’єднань були обговорені такі організаційні питання:

• Зміни в навчальних програмах;

• Впровадження нового Державного стандарту початкової школи;

• Концепцію «Нова українська школа»;

• Закон України «Про повну загальну середню освіту»;

• Положення про сертифікацію педагогічних працівників;

• Типових освітніх програм для 1-2, 3-4 класів;

• Забезпечення наступності в роботі початкової школи-основної школи;

• Підготовка та проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, завдань державної підсумкової атестації;

• Наказ МОН від 14.08.2019 №68 "Про організацію та проведення "STEM-школи – 2020"

• Указ Президента України від 30 січня 2020 року № 31/2020 „Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні”;

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 630-р „Про затвердження плану заходів щодо проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/21 навчальному році”.

У сьогоденному світі нова Українська школа провідне місце відводить вчителям нової формації успішним, вмотивованим, компетентним, кваліфікованим. Вчителям які виконують в освітньому процесі ролі наставника, фасилітатора, консультанта, менеджера, модератора, коуча. Вони самостійно і творчо здобувають інформацію, організовують дитиноцентрований процес. Отже, закладають надійне підґрунтя для навчання впродовж життя з метою особистісної реалізації.

Працюючи у методичних об’єднаннях, педагоги школи дійшли думки, що вчитель сьогодні повинен бути організатором, який спрямовує учнів на розв’язання навчальних завдань. Учитель сучасної школи повинен не просто вчити, він повинен формувати духовно інтелектуальну, творчу особистість, адаптовану до сучасних вимог, різнобічно розвинену, соціально зрілу, яка успішно засвоює ціннісний нормативний досвід поколінь, виробляючи свій власний досвід діяльності, творчості, спілкування. Тільки за таких умов можна досягти компетентності учнів як інтегрованого результату учіння. Над чим наш педагогічний колектив працює останні роки.

Працюючи над проблемною темою школи «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» й задачами методичних об’єднань, учителями було визначено етапи роботи над проблемною темою, з’ясовано основні цілі та завдання, сплановано роботу над темою.

Недоліками в роботі методичних об’єднань є відсутність систематичної індивідуальної роботи з учнями низького рівня навченості й недостатньо поширена робота зі здібними учнями серед вчителів профільних ПЦМК, не завжди враховуються психологічні особливості дітей. Не на належному рівні проводилася робота щодо залучення учнів до роботи в Шкільному науковому товаристві. Проблемою залишається те, що не всі вчителі залучають дітей до участі в конкурсах та олімпіадах. Це вказує на недостатню роботу вчителів щодо формування ключових та предметних компетенцій, а як наслідок - невміння учнів соціалізуватися в сучасному середовищі. Тому, варто надалі приділити більшу увагу комплексному процесу засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволять йому бути повноправним членом суспільства.

Виходячи з цього, визначено загальні напрями в організації методичної роботи: підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи; упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації. Встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів; активізація видавничої діяльності вчителів та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі.

Відповідно до плану роботи школи були проведені предметні тижні. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання, вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, наставниками молодих вчителів. За їх активної участі проходять предметні тижні.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

В закладі організовано роботу «Школи молодого вчителя». На засіданнях якої було розглянуто ряд запитань:

- Урок – основна форма організації навчально- виховного процесу. Типи і структура уроку – вільний вибір вчителя.

- Сучасний конспект вчителя: моделювання фрагментів уроків з використанням активних форм і методів навчання. Як зробити урок ефективним»

- Особливості роботи з учнями 6-ти років. Психотехніка вчителя.

- Способи активізації пізнавальної діяльності через STEM-технології.

- Реалізація особистісно-орієнтованого навчання у НУШ.

У 2020/2021 навчальному році освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, культурний, соціологічний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

У 2020/2021 навчальному році відповідна увага була звернена на стан викладання та якість навчальних досягнень з математичних, природничих дисциплін, англійської мови, зарубіжної літератури, мистецтва та фізичної культури. Матеріали перевірок узагальнені в довідках та наказах директора, обговорені на нарадах при директорові та методичних об‘єднаннях.

Продовжують свою роботу в глобальній мережі Інтернет сайт школи та офіційні сторінки у соціальних мережах Facebook та Instagram, де учителі, учні, батьки та гості сайту мають можливість систематично знайомитися із подіями, які відбуваюся у школі, різноманітними інформаційними матеріалами.

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були прове­дені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчаль­ному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

Слід відзначити, що в організації методичної роботи є суттєві недоліки:

- не було системного взаємовідвідування уроків;

- не всі методичні об’єднання працювали злагоджено, активно. Це продиктувало необхідність керівникам ПЦМК глибоко продіагностувати педагогічний досвід вчителів, врахувати побажання кожного вчителя на організацію з ним індивідуальної роботи, обґрунтовано визначити форми методичної роботи з різними за підготовкою і рівнем педагогічної майстерності педагогічними працівниками.

Реалізація комплексної програми «Обдаровані діти»

Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним чинником, що суттєво впливає на її загальний та економічний розвиток. Це сприяє зацікавленню проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання й розвиток обдарованих дітей та молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

Обдаровані діти вирізняються серед ровесників високим розумовим розвитком, що є результатом природних задатків і сприятливих умов виховання.

З огляду на це за основу роботи взято модель обдарованості Дж. Рензуллі, яка передбачає такі складові:

- неабиякі інтелектуальні здібності (перевищують середній рівень);

- креативність;

- мотивацію, зорієнтовану на успіх;

- ерудицію;

- комфортне освітнє середовище.

Уважаємо найефективнішим шляхом розвитку творчої особистості залучення здобувачів освіти до продуктивної творчої діяльності.

Розвивати здібності означає озброювати дитину засобами діяльності, навчити принципам реалізації поставлених завдань, створити умови для розкриття обдарованості.

Головне завдання для вчителя - створити умови для розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів.

У школі накопичений певний позитивний досвід роботи з обдарованими дітьми, який необхідно узагальнити та розповсюдити. Протягом кількох років обдарованість дітей виявляється й оцінюється на різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах, інтелектуальних марафонах, конференціях, виставках. Працюють різноманітні гуртки, факультативи, секції з метою створення умов для самореалізації особистості. Уже стало традицією проведення предметних декад як невід'ємної частини навчально-виховного процесу. У школі започатковані традиції проведення конкурсів, свят, інтелектуальних змагань, які стали органічною частиною іміджу освітнього закладу.

Разом з тим слід відмітати, що робота з обдарованими дітьми потребує більш чіткого педагогічного керівництва з боку вчителів-предметників, адміністративних та учнівських кураторів, адміністрації.

В процесі роботи з обдарованими дітьми:

- покращено роботу шкільної мережі гуртків;

- спрямовано викладання навчальних предметів на виховання розвинутої компетентної особистості шляхом впровадження новітніх інтерактивних технологій;

- залучено обдарованих, здібних дітей до активної участі в предметних тижнях, конкурсах, олімпіадах.

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2020/2021 навчальному році були здійснені такі заходи:

• поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

• проведені шкільні етапи Всеукраїнських учнівських онлайн-олімпіад з начальних предметів «Всеосвіта» та «На Урок»;

• проведені шкільні етапи Всеукраїнського інтелектуального конкурсу з математики «Кенгуру»;

• організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

• організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

• забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

• створено групи підготовки учнів до участі в інтелектуальних конкурсах «Кенгуру», «Усного рахунку», Всеукраїнського марафону знавців української мови ім. П.Яцика, турнірів «Математичний Занзібар», ін.

Учні школи посіли 37 призових місць у Онлайн-олімпіадах «Всеосвіта» та «На Урок», 8 призових місць у онлайн марафоні знавців української мови імені Петра Яцика.

У новому форматі відбувся конкурс-захист наукових робіт шкільної ланки Малої академії наук на шкільному етапі серед 7-8 класів.

У спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук Деснянського району міста Києва вперше відбувався з 8 по 15 березня тематичний тиждень присвячений святкуванню Міжнародного числа Пі: вчителі математичного циклу та вчителі початкових класів проводили очно і дистанційно майстер-класи, брейн ринги, квести, вікторини тощо.

Також школа долучилася до загального відзначення цього свята у київській науковій спільноті, яке святкувалося саме 14 березня, організаторами якого виступили Інститут математики НАН України, Київський академічний університет, Київський університет імені Бориса Грінченка, НЦ "Мала академія наук України" та КПНЗ "Київська Мала академія наук. На цьому онлайн-заході були присутні учні шкіл Києва, студенти, вчителі, викладачі та інші поціновувачі математики. Школи мали змогу зареєструвати свої команди з учнів та вчителів для участі у математичному Брейн Ринзі “Цікава математика”. На ринзі змагалось 2 наших команди школярів: 1 команда з учнів 11 класу і 1 команда з учнів 10-х класів. Обидві команди були нагороджені дипломами.

Протягом навчального року колектив вчителів продовжував роботу над пріоритетними напрямами: створенням умов для успішної соціалізації учнів школи; створенням умов для самореалізації учнів і розвитку їхніх ключових компетенцій, упровадженням в освітній простір школи сучасних методик і форм роботи як умови успішного освоєння державних освітніх стандартів.

Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці І та ІІ семестрів проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з профільних предметів у 10-11 класах.

Учні школи закінчили 2020/2021 навчальний рік з такими підсумками:

Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою отримали 7 учнів. Нагороджені Золотою медаллю – 7 випускників школи та Срібною медаллю – 1.

Рік навчання

К-сть учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

2020/2021

721

35

171

193

90

***

Навчаються

1 - 4 класи

5 - 9 класи

10 - 11 класи

Всього

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

Кількість

Відсотки

на 1-3 бали

(низький рівень)

0

0,0%

18

5,6%

2

3%

3,8%

на 4-6 балів

(середній рівень)

23

16,5%

95

29,8%

30

46,2%

28,3%

на 7-9 балів

(достатній рівень)

81

58,3%

145

45,5%

15

23,1%

46,1%

на 10-12 балів

(високий рівень)

35

25,2%

61

19,1%

18

27,7%

21,8%

знань учнів за паралелями є такими:

4-ті класи – 75,7%,

5-ті класи 86,2%,

6-ті класи – 62,5%,

7-мі класи – 50 %,

8-мі класи – 36.4% ,

9-ті класи – 53%,

10-ті класи – 45%,

11-ті класи – 46%.

Як видно з даних, найкращих результатів у навчанні досягли учні 5-х класів. Найнижчий показник якості знань учнів у 8-х класів. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Аналіз успішності учнів 4-11 класів школи за 2020/2021 навчальний рік показав, що в процесі навчання є недоліки над якими треба працювати. Необхідно визначити причини зниження успішності по класах, намітити шляхи їх подолання.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології. Але більшість школярів не справляються із завданнями високого та достатнього рівнів, які передбачають практичне застосування теоретичних знань: проаналізувати певні явища та задачі, порівняти та оцінити суперечливі думки в тій чи іншій галузі, узагальнювати та логічно мислити, викладати та відстоювати власну точку зору. Отже, над цим варто працювати далі.

Також, негативний вплив на якість знань учнів мав період дистанційного навчання. в зв’язку з карантинними обмеженнями.

У закладі для учнів 10-11 класів впроваджено два профілі навчання: географічний та математичний. Головним в освітньому процесі адміністрація школи та педколектив вбачають формування у школярів уміння творчо використовувати отримані знання, розвивати потребу в систематичному самовихованні, самовдосконаленні, самореалізації.Ми прийшли до висновку, що будь – яка дитина може бути успішною в тій чи іншій сфері навчально – виховної діяльності, якщо вчитель у своєму арсеналі використовує не тільки дидактичні, а й психолого - фізіологічні методи та прийоми. Ми намагаємося створювати всі умови для якісного й ефективного навчання. Результатом якого мають бути сформовані такі компетентності учнів, як здатність здійснювати складні види роботи, виконувати поставлені завдання, успішно задовольняючи соціальні та індивідуальні потреби.

Кiлькiсть переглядiв: 89

Коментарi